꡷ͪҾ   การประชุมบุคลากร ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ครั้งที่ 2/2561 (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)  
꡷ͪҾ   พิธีเปิดการฝึกอบรมศิลปะตามอัธยาศัย โดย สำนักงานวัฒนาธรรมจังหวัดนครนายก  
꡷ͪҾ   ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมพลังเครือข่ายสัมมาชีพเคลื่อนที่ CDD Mobile บ้านต้นโพธิ์ จ.ปทุมธานี  
꡷ͪҾ   "รวมพลัง สรรสร้าง สวนมงคล ให้น่าอยู่" 12-14 กุมภาพันธ์ 2561  
꡷ͪҾ   ลงพื้นเก็บข้อมูล (Focus Group) ณ ศูนย์เรียนรู้ภูกะเหรี่ยง ตำบลศรีนาวา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก  
꡷ͪҾ   โครงการพลังเครือข่ายสัมมาชีพเคลื่อนที่ : CDD Mobile  
꡷ͪҾ   โครงการพลังเครือข่ายสัมมาชีพเคลื่อนที่ : CDD Mobile กิจกรรมที่ 2-5 ระหว่างไตรมาส 1-3  
꡷ͪҾ   ทำความสะอาด สระน้ำใหญ่และปลูกผักกูด รอบๆสระน้ำ เป็นจุดเรียนรู้และสร้างอาชีพ  
꡷ͪҾ   รวมพลัง สรรสร้าง สวนมงคล ให้น่าอยู่ @ ห้องประชุมเหลืองอินเดีย  
꡷ͪҾ   ทำความสะอาด โต๊ะ เก้าอี้ ล้างพื้น ตรวจซ่อมอุปกรณ์ชำรุด "ห้องประชุมพู่จอมพล"  
꡷ͪҾ   "รวมพลัง สรรสร้าง สวนมงคล ให้น่าอยู่" @ อาคารหอพักกาสะลองรีสอร์ท ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก  
꡷ͪҾ   กิจกรรมการเรียนรู้วิชานันทนาการ วันที่ 2 ว่าด้วยเรื่อง "ช้าง"  
꡷ͪҾ   กิจกรรมการเรียนรู้วิชานันทนาการ  
꡷ͪҾ   ประชุมทางไกลผ่านทางสื่อมัลติมีเดีย (ทีวี พช. live.cdd.go.th)  
꡷ͪҾ   รวมพลัง สรรสร้าง สวนมงคล ให้น่าอยู่  
꡷ͪҾ   "พุธ พัฒนา" 24 มกราคม 2561  
꡷ͪҾ   ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่39 “ขุนด่านเกมส์” ประจำปี 2561 โดยได้รั  
꡷ͪҾ   เตรียมความพร้อม การจัดการตลาดประชารัฐในจังหวัดนครนายก  
꡷ͪҾ   งานวิชาการ เก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพแก่คณ  
꡷ͪҾ   ลงพื้นที่เยี่ยมผู้นำสัมมาชีพ บ้านสองห้อง ตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก  
꡷ͪҾ   งานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน "วันยุทธหัตถี" ประจำปี 2561  
꡷ͪҾ   วันคืนถิ่น ชาว พก.7  
꡷ͪҾ   พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน  
꡷ͪҾ   เชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ  
꡷ͪҾ   ทิศทางการดำเนินงานกองทุนชุมชน ในปี 2561 และการวางบทบาท (Positioning) ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน  
꡷ͪҾ   พิธีทำบุญตักบาตร ถวายอาหาร แด่พระภิกษุสงฆ์ จากวัดตำหนัก ณ ลานเราทำได้ ศพช.นครนายก  
꡷ͪҾ   ประชุมทบทวนหลังเสร็จกิจกรรมในวันที่สอง (After Action Review: AAR)  
꡷ͪҾ   พลังเครือข่าย : พลังขับเคลื่อนกองทุนชุมชน และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ  
꡷ͪҾ   เทคนิคการบูรณาการกองทุนและการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา  
꡷ͪҾ   เล่าสู่กันฟัง (กรณีศึกษา เรื่องการบริหารจัดการหนี้ ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญาและแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ)  
꡷ͪҾ   11 มกราคม 2561 กิจกรรมภาคเช้า โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการเงินชุมชน  
꡷ͪҾ   ประชุมทบทวนหลังเสร็จกิจกรรมในวันแรก (After Action Review: AAR)  
꡷ͪҾ   กิจกรรมเลือกคณะกรรมการประจำวัน (กว.)  
꡷ͪҾ   การสร้างวินัยทางการเงิน  
꡷ͪҾ   ทบทวนงานกองทุนชุมชน  
꡷ͪҾ   วิชา Happy Fund Rally  
꡷ͪҾ   พิธีเปิด! โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการเงินชุมชน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมช  
꡷ͪҾ   เริ่มแล้ว! พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน  
꡷ͪҾ   พิธีมอบประกาศนีบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพด้านบุคลิกภาพและภาวะผู้นำสตรีอำเภอพระสมุทรเจดีย์  
꡷ͪҾ   ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการเงินชุมชน  
꡷ͪҾ   ประชุมบุคลากร ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  
꡷ͪҾ   ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เยี่ยมชม "ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้"  
꡷ͪҾ   มอบของที่ระลึกและขอพร ดร.ศรีปริญญา และ ดร.พลาพรรณ  
꡷ͪҾ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เข้ามาติดตามการจัด "ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้"  
꡷ͪҾ   ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนจังหวัดนครนายก ในการจัดทำซุ้มจำหน่ายสินค้า "ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้"  
꡷ͪҾ   นายร่องกี้ พลเยี่ยม ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ  
꡷ͪҾ   ผอ.ศพช.นครนายก นำทีมงานศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก มอบกระเช้าและขอพร นายร่องกี้ พลเยี่ยม  
꡷ͪҾ   รอง ผวจ.นครนายก เยี่ยม ศพช.นครนายก เพื่อจัดเตรียมสถานที่ในการจัดตลาด Signature Market  
꡷ͪҾ   Big Cleaning Day  
꡷ͪҾ   ดร.อัจฉราวรรณ มณีขัติย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีปิด และมอบประกาศนียบัตร  
꡷ͪҾ   การจัดทำแผนสู่การปฏิบัติและการเก็บข้อมูลเพื่อรายงานและติดตามผล / แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ  
꡷ͪҾ   กิจกรรม Morning Relax - Learning Reflective ประจำวันที่สอง  
꡷ͪҾ   วิเคราะห์ศักยภาพตำบลที่รับผิดชอบ และการกำหนดแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ  
꡷ͪҾ   กระแส Corporate Share Value & Social Enterprise  
꡷ͪҾ   วิเคราะห์ตำบลด้วย CANVAS APPICATION  
꡷ͪҾ   ติดป้ายชื่อพันธุ์ไม้ ในกิจกรรม Play and Learn เพลินกับสวนมงคล  
꡷ͪҾ   ผู้เข้าอบรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน ศพช.นครนายก  
꡷ͪҾ   กายบริหารยามเช้า@ศพช.นครนายก 12 องศา  
꡷ͪҾ   ประชุมทีมงานเพื่อการทบทวนหลังกิจกรรมฝึกอบรมประจำวันแรก (After Action Review - AAR)  
꡷ͪҾ   การบริหารชุมชนเข้มแข็งโดยใช้ Virtual community  
꡷ͪҾ   การสอนงานและการเป็นที่ปรึกษา/การเป็นโค้ช/การสร้างความน่าเชื่อถือ/การมอบหมายงานฯ  
꡷ͪҾ   การสร้างพันธมิตรผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และสร้างผู้นำตำบลที่แท้จริง  
꡷ͪҾ   ดร.อัจฉราวรรณ มณีขัติย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ  
꡷ͪҾ   แนะนำตัวละปฐมนิเทศ ในโครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อน SE และสานพลังประชารัฐ  
꡷ͪҾ   ะปิดโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการเงินชุมชน