꡷ͪҾ   ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2561         ǡԨ   ѹ  12/8/2561 19:23:41  ӹǹҹ 5
꡷ͪҾ   เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9         ǡԨ   ѹ  12/8/2561 9:30:47  ӹǹҹ 6
꡷ͪҾ   นำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561 และนำคณะกรรมการเยี่ยมชมสถานที่เพื่อขอการรับรองมาตรฐานการให้บริก         ǡԨ   ѹ  8/8/2561 17:17:05  ӹǹҹ 5
꡷ͪҾ   ปรับภูมิทัศน์สระน้ำสัมพันธ์         ǡԨ   ѹ  1/8/2561 19:04:35  ӹǹҹ 8
꡷ͪҾ   จัดสวนปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและโดยรอบ ศพช.นครนายก         ǡԨ   ѹ  26/7/2561 14:17:32  ӹǹҹ 8
꡷ͪҾ   ประชุมติดตามกับคณะทำงาน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในเขตพื้นที่บริการ 5 จังหวัด         ǡԨ   ѹ  23/7/2561 11:38:07  ӹǹҹ 9
꡷ͪҾ   ประชุมบุคลากรศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ครั้งที่ 5/2561 (เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561)         ǡԨ   ѹ  23/7/2561 9:22:51  ӹǹҹ 10
꡷ͪҾ   ประชุมคณะกรมการจังหวัดนครนายก         ǡԨ   ѹ  28/6/2561 10:30:00  ӹǹҹ 11
꡷ͪҾ   ผู้ตรวจราชการกรมฯ ให้แนวทางในการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี         ǡԨ   ѹ  27/6/2561 16:19:31  ӹǹҹ 11
꡷ͪҾ   มอบช่อดอกไม้แสดงการต้อนรับและยินดีกับ นางประภา ปานนิตยกุล         ǡԨ   ѹ  4/6/2561 19:18:29  ӹǹҹ 17
꡷ͪҾ   ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี         ǡԨ   ѹ  16/5/2561 15:32:48  ӹǹҹ 24
꡷ͪҾ   ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ประชุมเตรียมความพร้อมจัดตั้งเป็นศูนย์ประสานงาน OTOP นวัตวิถี         ǡԨ   ѹ  16/5/2561 13:51:58  ӹǹҹ 28
꡷ͪҾ   ประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงาน OTOP นวัตวิถี ในฐานะ สปน. OTOP ระดับศูนย์ฯ         ǡԨ   ѹ  15/5/2561 11:24:56  ӹǹҹ 24
꡷ͪҾ   ติดตามประเมินผลการฝึกอบรม "หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ" จังหวัดนครนายก         ǡԨ   ѹ  11/5/2561 13:29:15  ӹǹҹ 19
꡷ͪҾ   ติดตามประเมินผลหลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ จังหวัดชัยภูมิ         ǡԨ   ѹ  11/5/2561 13:21:42  ӹǹҹ 24
꡷ͪҾ   ติดตามประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ จังหวัดมหาสารคาม         ǡԨ   ѹ  9/5/2561 22:45:42  ӹǹҹ 22
꡷ͪҾ   ติดตามประเมินผลการฝึกอบรม "หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ" จังหวัดปราจีนบุรี         ǡԨ   ѹ  9/5/2561 15:21:59  ӹǹҹ 22
꡷ͪҾ   ติดตามประเมินผลการฝึกอบรม "หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ" จังหวัดปราจีนบุรี         ǡԨ   ѹ  9/5/2561 15:17:05  ӹǹҹ 24
꡷ͪҾ   ติดตามประเมินผลหลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี         ǡԨ   ѹ  9/5/2561 15:15:18  ӹǹҹ 19
꡷ͪҾ   ติดตาม หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น         ǡԨ   ѹ  9/5/2561 15:11:20  ӹǹҹ 21
꡷ͪҾ   ติดตาม หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น         ǡԨ   ѹ  9/5/2561 15:09:17  ӹǹҹ 22
꡷ͪҾ   ติดตามหลักสูตรพัฒนากรระหว่างประจำการด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง สพจ.พระนครศรีอยุธยา         ǡԨ   ѹ  9/5/2561 15:06:48  ӹǹҹ 24
꡷ͪҾ   ติดตามประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนากรระหว่างประจำการด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง         ǡԨ   ѹ  7/5/2561 18:42:06  ӹǹҹ 23
꡷ͪҾ   ติดตามประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ         ǡԨ   ѹ  7/5/2561 12:32:44  ӹǹҹ 20
꡷ͪҾ   การขับเคลื่อนการดำเนินงานหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านโคกวัด         ǡԨ   ѹ  7/5/2561 10:40:23  ӹǹҹ 23
꡷ͪҾ   การประชุมบุคลากร ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ครั้งที่ 2/2561 (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)         ǡԨ   ѹ  19/2/2561 11:43:04  ӹǹҹ 78
꡷ͪҾ   พิธีเปิดการฝึกอบรมศิลปะตามอัธยาศัย โดย สำนักงานวัฒนาธรรมจังหวัดนครนายก         ǡԨ   ѹ  19/2/2561 11:31:58  ӹǹҹ 73
꡷ͪҾ   ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมพลังเครือข่ายสัมมาชีพเคลื่อนที่ CDD Mobile บ้านต้นโพธิ์ จ.ปทุมธานี         ǡԨ   ѹ  14/2/2561 14:01:47  ӹǹҹ 72
꡷ͪҾ   "รวมพลัง สรรสร้าง สวนมงคล ให้น่าอยู่" 12-14 กุมภาพันธ์ 2561         ǡԨ   ѹ  14/2/2561 12:18:59  ӹǹҹ 73
꡷ͪҾ   ลงพื้นเก็บข้อมูล (Focus Group) ณ ศูนย์เรียนรู้ภูกะเหรี่ยง ตำบลศรีนาวา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก         ǡԨ   ѹ  9/2/2561 16:05:53  ӹǹҹ 77
꡷ͪҾ   โครงการพลังเครือข่ายสัมมาชีพเคลื่อนที่ : CDD Mobile         ǡԨ   ѹ  9/2/2561 15:35:23  ӹǹҹ 73
꡷ͪҾ   โครงการพลังเครือข่ายสัมมาชีพเคลื่อนที่ : CDD Mobile กิจกรรมที่ 2-5 ระหว่างไตรมาส 1-3         ǡԨ   ѹ  8/2/2561 16:38:27  ӹǹҹ 73
꡷ͪҾ   ทำความสะอาด สระน้ำใหญ่และปลูกผักกูด รอบๆสระน้ำ เป็นจุดเรียนรู้และสร้างอาชีพ         ǡԨ   ѹ  7/2/2561 16:04:17  ӹǹҹ 76
꡷ͪҾ   รวมพลัง สรรสร้าง สวนมงคล ให้น่าอยู่ @ ห้องประชุมเหลืองอินเดีย         ǡԨ   ѹ  6/2/2561 15:09:18  ӹǹҹ 76
꡷ͪҾ   ทำความสะอาด โต๊ะ เก้าอี้ ล้างพื้น ตรวจซ่อมอุปกรณ์ชำรุด "ห้องประชุมพู่จอมพล"         ǡԨ   ѹ  5/2/2561 12:09:43  ӹǹҹ 70
꡷ͪҾ   "รวมพลัง สรรสร้าง สวนมงคล ให้น่าอยู่" @ อาคารหอพักกาสะลองรีสอร์ท ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก         ǡԨ   ѹ  1/2/2561 16:16:28  ӹǹҹ 81
꡷ͪҾ   กิจกรรมการเรียนรู้วิชานันทนาการ วันที่ 2 ว่าด้วยเรื่อง "ช้าง"         ǡԨ   ѹ  30/1/2561 15:45:03  ӹǹҹ 76
꡷ͪҾ   กิจกรรมการเรียนรู้วิชานันทนาการ         ǡԨ¹͡   ѹ  29/1/2561 11:39:53  ӹǹҹ 73
꡷ͪҾ   ประชุมทางไกลผ่านทางสื่อมัลติมีเดีย (ทีวี พช. live.cdd.go.th)         ǡԨ   ѹ  26/1/2561 14:46:04  ӹǹҹ 77
꡷ͪҾ   รวมพลัง สรรสร้าง สวนมงคล ให้น่าอยู่         ǡԨ   ѹ  25/1/2561 13:35:09  ӹǹҹ 76
꡷ͪҾ   "พุธ พัฒนา" 24 มกราคม 2561         ǡԨ   ѹ  24/1/2561 11:26:58  ӹǹҹ 76
꡷ͪҾ   ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่39 “ขุนด่านเกมส์” ประจำปี 2561 โดยได้รั         ǡԨ   ѹ  23/1/2561 10:29:56  ӹǹҹ 76
꡷ͪҾ   เตรียมความพร้อม การจัดการตลาดประชารัฐในจังหวัดนครนายก         ǡԨ   ѹ  19/1/2561 16:37:03  ӹǹҹ 77
꡷ͪҾ   งานวิชาการ เก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพแก่คณ         ǡԨ   ѹ  18/1/2561 20:02:40  ӹǹҹ 77
꡷ͪҾ   ลงพื้นที่เยี่ยมผู้นำสัมมาชีพ บ้านสองห้อง ตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก         ǡԨ   ѹ  18/1/2561 17:04:52  ӹǹҹ 75
꡷ͪҾ   งานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน "วันยุทธหัตถี" ประจำปี 2561         ǡԨ   ѹ  18/1/2561 9:53:14  ӹǹҹ 76
꡷ͪҾ   วันคืนถิ่น ชาว พก.7         ǡԨ   ѹ  15/1/2561 10:41:50  ӹǹҹ 75
꡷ͪҾ   พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน         ǡԨ   ѹ  12/1/2561 19:09:55  ӹǹҹ 78
꡷ͪҾ   เชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ         ǡԨ   ѹ  12/1/2561 13:04:10  ӹǹҹ 77
꡷ͪҾ   ทิศทางการดำเนินงานกองทุนชุมชน ในปี 2561 และการวางบทบาท (Positioning) ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน         ǡԨ   ѹ  12/1/2561 12:41:27  ӹǹҹ 78
꡷ͪҾ   พิธีทำบุญตักบาตร ถวายอาหาร แด่พระภิกษุสงฆ์ จากวัดตำหนัก ณ ลานเราทำได้ ศพช.นครนายก         ǡԨ   ѹ  12/1/2561 7:30:41  ӹǹҹ 80
꡷ͪҾ   ประชุมทบทวนหลังเสร็จกิจกรรมในวันที่สอง (After Action Review: AAR)         ǡԨ   ѹ  11/1/2561 18:06:57  ӹǹҹ 76
꡷ͪҾ   พลังเครือข่าย : พลังขับเคลื่อนกองทุนชุมชน และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ         ǡԨ   ѹ  11/1/2561 17:55:11  ӹǹҹ 76
꡷ͪҾ   เทคนิคการบูรณาการกองทุนและการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา         ǡԨ   ѹ  11/1/2561 16:01:01  ӹǹҹ 108
꡷ͪҾ   เล่าสู่กันฟัง (กรณีศึกษา เรื่องการบริหารจัดการหนี้ ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญาและแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ)         ǡԨ   ѹ  11/1/2561 12:10:25  ӹǹҹ 78
꡷ͪҾ   11 มกราคม 2561 กิจกรรมภาคเช้า โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการเงินชุมชน         ǡԨ   ѹ  11/1/2561 11:03:08  ӹǹҹ 78
꡷ͪҾ   ประชุมทบทวนหลังเสร็จกิจกรรมในวันแรก (After Action Review: AAR)         ǡԨ   ѹ  10/1/2561 21:39:37  ӹǹҹ 79
꡷ͪҾ   กิจกรรมเลือกคณะกรรมการประจำวัน (กว.)         ǡԨ   ѹ  10/1/2561 21:33:40  ӹǹҹ 76
꡷ͪҾ   การสร้างวินัยทางการเงิน         ǡԨ   ѹ  10/1/2561 21:26:58  ӹǹҹ 79
꡷ͪҾ   ทบทวนงานกองทุนชุมชน         ǡԨ   ѹ  10/1/2561 21:22:41  ӹǹҹ 72
꡷ͪҾ   วิชา Happy Fund Rally         ǡԨ   ѹ  10/1/2561 21:12:32  ӹǹҹ 78
꡷ͪҾ   พิธีเปิด! โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการเงินชุมชน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมช         ǡԨ   ѹ  10/1/2561 20:58:28  ӹǹҹ 76
꡷ͪҾ   เริ่มแล้ว! พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน         ǡԨ   ѹ  10/1/2561 20:50:12  ӹǹҹ 75
꡷ͪҾ   พิธีมอบประกาศนีบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพด้านบุคลิกภาพและภาวะผู้นำสตรีอำเภอพระสมุทรเจดีย์         ǡԨ   ѹ  9/1/2561 12:24:30  ӹǹҹ 74
꡷ͪҾ   ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการเงินชุมชน         ǡԨ   ѹ  5/1/2561 14:51:28  ӹǹҹ 75