꡷ͪҾ   การประชุมบุคลากร ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ครั้งที่ 2/2561 (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)         ǡԨ   ѹ  19/2/2561 11:43:04  ӹǹҹ 41
꡷ͪҾ   พิธีเปิดการฝึกอบรมศิลปะตามอัธยาศัย โดย สำนักงานวัฒนาธรรมจังหวัดนครนายก         ǡԨ   ѹ  19/2/2561 11:31:58  ӹǹҹ 39
꡷ͪҾ   ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมพลังเครือข่ายสัมมาชีพเคลื่อนที่ CDD Mobile บ้านต้นโพธิ์ จ.ปทุมธานี         ǡԨ   ѹ  14/2/2561 14:01:47  ӹǹҹ 39
꡷ͪҾ   "รวมพลัง สรรสร้าง สวนมงคล ให้น่าอยู่" 12-14 กุมภาพันธ์ 2561         ǡԨ   ѹ  14/2/2561 12:18:59  ӹǹҹ 39
꡷ͪҾ   ลงพื้นเก็บข้อมูล (Focus Group) ณ ศูนย์เรียนรู้ภูกะเหรี่ยง ตำบลศรีนาวา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก         ǡԨ   ѹ  9/2/2561 16:05:53  ӹǹҹ 41
꡷ͪҾ   โครงการพลังเครือข่ายสัมมาชีพเคลื่อนที่ : CDD Mobile         ǡԨ   ѹ  9/2/2561 15:35:23  ӹǹҹ 40
꡷ͪҾ   โครงการพลังเครือข่ายสัมมาชีพเคลื่อนที่ : CDD Mobile กิจกรรมที่ 2-5 ระหว่างไตรมาส 1-3         ǡԨ   ѹ  8/2/2561 16:38:27  ӹǹҹ 42
꡷ͪҾ   ทำความสะอาด สระน้ำใหญ่และปลูกผักกูด รอบๆสระน้ำ เป็นจุดเรียนรู้และสร้างอาชีพ         ǡԨ   ѹ  7/2/2561 16:04:17  ӹǹҹ 39
꡷ͪҾ   รวมพลัง สรรสร้าง สวนมงคล ให้น่าอยู่ @ ห้องประชุมเหลืองอินเดีย         ǡԨ   ѹ  6/2/2561 15:09:18  ӹǹҹ 41
꡷ͪҾ   ทำความสะอาด โต๊ะ เก้าอี้ ล้างพื้น ตรวจซ่อมอุปกรณ์ชำรุด "ห้องประชุมพู่จอมพล"         ǡԨ   ѹ  5/2/2561 12:09:43  ӹǹҹ 39
꡷ͪҾ   "รวมพลัง สรรสร้าง สวนมงคล ให้น่าอยู่" @ อาคารหอพักกาสะลองรีสอร์ท ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก         ǡԨ   ѹ  1/2/2561 16:16:28  ӹǹҹ 42
꡷ͪҾ   กิจกรรมการเรียนรู้วิชานันทนาการ วันที่ 2 ว่าด้วยเรื่อง "ช้าง"         ǡԨ   ѹ  30/1/2561 15:45:03  ӹǹҹ 42
꡷ͪҾ   กิจกรรมการเรียนรู้วิชานันทนาการ         ǡԨ¹͡   ѹ  29/1/2561 11:39:53  ӹǹҹ 41
꡷ͪҾ   ประชุมทางไกลผ่านทางสื่อมัลติมีเดีย (ทีวี พช. live.cdd.go.th)         ǡԨ   ѹ  26/1/2561 14:46:04  ӹǹҹ 41
꡷ͪҾ   รวมพลัง สรรสร้าง สวนมงคล ให้น่าอยู่         ǡԨ   ѹ  25/1/2561 13:35:09  ӹǹҹ 40
꡷ͪҾ   "พุธ พัฒนา" 24 มกราคม 2561         ǡԨ   ѹ  24/1/2561 11:26:58  ӹǹҹ 42
꡷ͪҾ   ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่39 “ขุนด่านเกมส์” ประจำปี 2561 โดยได้รั         ǡԨ   ѹ  23/1/2561 10:29:56  ӹǹҹ 43
꡷ͪҾ   เตรียมความพร้อม การจัดการตลาดประชารัฐในจังหวัดนครนายก         ǡԨ   ѹ  19/1/2561 16:37:03  ӹǹҹ 41
꡷ͪҾ   งานวิชาการ เก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพแก่คณ         ǡԨ   ѹ  18/1/2561 20:02:40  ӹǹҹ 41
꡷ͪҾ   ลงพื้นที่เยี่ยมผู้นำสัมมาชีพ บ้านสองห้อง ตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก         ǡԨ   ѹ  18/1/2561 17:04:52  ӹǹҹ 43
꡷ͪҾ   งานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน "วันยุทธหัตถี" ประจำปี 2561         ǡԨ   ѹ  18/1/2561 9:53:14  ӹǹҹ 42
꡷ͪҾ   วันคืนถิ่น ชาว พก.7         ǡԨ   ѹ  15/1/2561 10:41:50  ӹǹҹ 41
꡷ͪҾ   พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน         ǡԨ   ѹ  12/1/2561 19:09:55  ӹǹҹ 43
꡷ͪҾ   เชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ         ǡԨ   ѹ  12/1/2561 13:04:10  ӹǹҹ 44
꡷ͪҾ   ทิศทางการดำเนินงานกองทุนชุมชน ในปี 2561 และการวางบทบาท (Positioning) ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน         ǡԨ   ѹ  12/1/2561 12:41:27  ӹǹҹ 46
꡷ͪҾ   พิธีทำบุญตักบาตร ถวายอาหาร แด่พระภิกษุสงฆ์ จากวัดตำหนัก ณ ลานเราทำได้ ศพช.นครนายก         ǡԨ   ѹ  12/1/2561 7:30:41  ӹǹҹ 45
꡷ͪҾ   ประชุมทบทวนหลังเสร็จกิจกรรมในวันที่สอง (After Action Review: AAR)         ǡԨ   ѹ  11/1/2561 18:06:57  ӹǹҹ 43
꡷ͪҾ   พลังเครือข่าย : พลังขับเคลื่อนกองทุนชุมชน และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ         ǡԨ   ѹ  11/1/2561 17:55:11  ӹǹҹ 42
꡷ͪҾ   เทคนิคการบูรณาการกองทุนและการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา         ǡԨ   ѹ  11/1/2561 16:01:01  ӹǹҹ 56
꡷ͪҾ   เล่าสู่กันฟัง (กรณีศึกษา เรื่องการบริหารจัดการหนี้ ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญาและแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ)         ǡԨ   ѹ  11/1/2561 12:10:25  ӹǹҹ 43
꡷ͪҾ   11 มกราคม 2561 กิจกรรมภาคเช้า โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการเงินชุมชน         ǡԨ   ѹ  11/1/2561 11:03:08  ӹǹҹ 43
꡷ͪҾ   ประชุมทบทวนหลังเสร็จกิจกรรมในวันแรก (After Action Review: AAR)         ǡԨ   ѹ  10/1/2561 21:39:37  ӹǹҹ 48
꡷ͪҾ   กิจกรรมเลือกคณะกรรมการประจำวัน (กว.)         ǡԨ   ѹ  10/1/2561 21:33:40  ӹǹҹ 42
꡷ͪҾ   การสร้างวินัยทางการเงิน         ǡԨ   ѹ  10/1/2561 21:26:58  ӹǹҹ 47
꡷ͪҾ   ทบทวนงานกองทุนชุมชน         ǡԨ   ѹ  10/1/2561 21:22:41  ӹǹҹ 42
꡷ͪҾ   วิชา Happy Fund Rally         ǡԨ   ѹ  10/1/2561 21:12:32  ӹǹҹ 42
꡷ͪҾ   พิธีเปิด! โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการเงินชุมชน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมช         ǡԨ   ѹ  10/1/2561 20:58:28  ӹǹҹ 43
꡷ͪҾ   เริ่มแล้ว! พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน         ǡԨ   ѹ  10/1/2561 20:50:12  ӹǹҹ 40
꡷ͪҾ   พิธีมอบประกาศนีบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพด้านบุคลิกภาพและภาวะผู้นำสตรีอำเภอพระสมุทรเจดีย์         ǡԨ   ѹ  9/1/2561 12:24:30  ӹǹҹ 41
꡷ͪҾ   ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการเงินชุมชน         ǡԨ   ѹ  5/1/2561 14:51:28  ӹǹҹ 43
꡷ͪҾ   ประชุมบุคลากร ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑         ǡԨ   ѹ  5/1/2561 13:00:26  ӹǹҹ 46
꡷ͪҾ   ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เยี่ยมชม "ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้"         ǡԨ   ѹ  29/12/2560 18:43:36  ӹǹҹ 43
꡷ͪҾ   มอบของที่ระลึกและขอพร ดร.ศรีปริญญา และ ดร.พลาพรรณ         ǡԨ   ѹ  27/12/2560 14:34:39  ӹǹҹ 44
꡷ͪҾ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เข้ามาติดตามการจัด "ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้"         ǡԨ   ѹ  27/12/2560 14:16:49  ӹǹҹ 45
꡷ͪҾ   ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนจังหวัดนครนายก ในการจัดทำซุ้มจำหน่ายสินค้า "ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้"         ǡԨ   ѹ  26/12/2560 22:00:10  ӹǹҹ 45
꡷ͪҾ   นายร่องกี้ พลเยี่ยม ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ         ǡԨ   ѹ  25/12/2560 16:47:42  ӹǹҹ 48
꡷ͪҾ   ผอ.ศพช.นครนายก นำทีมงานศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก มอบกระเช้าและขอพร นายร่องกี้ พลเยี่ยม         ǡԨ¹͡   ѹ  25/12/2560 16:30:02  ӹǹҹ 46
꡷ͪҾ   รอง ผวจ.นครนายก เยี่ยม ศพช.นครนายก เพื่อจัดเตรียมสถานที่ในการจัดตลาด Signature Market         ǡԨ   ѹ  21/12/2560 12:55:49  ӹǹҹ 49
꡷ͪҾ   Big Cleaning Day         ǡԨ   ѹ  21/12/2560 12:43:34  ӹǹҹ 45
꡷ͪҾ   ดร.อัจฉราวรรณ มณีขัติย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีปิด และมอบประกาศนียบัตร         ǡԨ   ѹ  20/12/2560 17:52:44  ӹǹҹ 48
꡷ͪҾ   การจัดทำแผนสู่การปฏิบัติและการเก็บข้อมูลเพื่อรายงานและติดตามผล / แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ         ǡԨ   ѹ  20/12/2560 12:56:00  ӹǹҹ 44
꡷ͪҾ   กิจกรรม Morning Relax - Learning Reflective ประจำวันที่สอง         ǡԨ   ѹ  20/12/2560 10:17:57  ӹǹҹ 46
꡷ͪҾ   วิเคราะห์ศักยภาพตำบลที่รับผิดชอบ และการกำหนดแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ         ǡԨ   ѹ  19/12/2560 16:10:50  ӹǹҹ 45
꡷ͪҾ   กระแส Corporate Share Value & Social Enterprise         ǡԨ   ѹ  19/12/2560 13:59:07  ӹǹҹ 47
꡷ͪҾ   วิเคราะห์ตำบลด้วย CANVAS APPICATION         ǡԨ   ѹ  19/12/2560 11:10:09  ӹǹҹ 46
꡷ͪҾ   ติดป้ายชื่อพันธุ์ไม้ ในกิจกรรม Play and Learn เพลินกับสวนมงคล         ǡԨ   ѹ  19/12/2560 10:19:44  ӹǹҹ 44
꡷ͪҾ   ผู้เข้าอบรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน ศพช.นครนายก         ǡԨ   ѹ  19/12/2560 10:04:14  ӹǹҹ 48
꡷ͪҾ   กายบริหารยามเช้า@ศพช.นครนายก 12 องศา         ǡԨ   ѹ  19/12/2560 6:57:27  ӹǹҹ 46
꡷ͪҾ   ประชุมทีมงานเพื่อการทบทวนหลังกิจกรรมฝึกอบรมประจำวันแรก (After Action Review - AAR)         ǡԨ   ѹ  18/12/2560 19:58:01  ӹǹҹ 44
꡷ͪҾ   การบริหารชุมชนเข้มแข็งโดยใช้ Virtual community         ǡԨ   ѹ  18/12/2560 16:22:38  ӹǹҹ 44
꡷ͪҾ   การสอนงานและการเป็นที่ปรึกษา/การเป็นโค้ช/การสร้างความน่าเชื่อถือ/การมอบหมายงานฯ         ǡԨ   ѹ  18/12/2560 16:05:59  ӹǹҹ 45
꡷ͪҾ   การสร้างพันธมิตรผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และสร้างผู้นำตำบลที่แท้จริง         ǡԨ   ѹ  18/12/2560 14:10:18  ӹǹҹ 42
꡷ͪҾ   ดร.อัจฉราวรรณ มณีขัติย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ         ǡԨ   ѹ  18/12/2560 12:10:09  ӹǹҹ 45
꡷ͪҾ   แนะนำตัวละปฐมนิเทศ ในโครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อน SE และสานพลังประชารัฐ         ǡԨ   ѹ  18/12/2560 12:03:02  ӹǹҹ 43
꡷ͪҾ   ะปิดโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการเงินชุมชน         ǡԨ   ѹ  15/12/2560 16:10:59  ӹǹҹ 45