ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก :: Community Development Learning Center - Nakhonnayok สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 
 
Find us on Social Media
หน้าหลัก   เกี่ยวกับเรา ภาพกิจกรรม /VDO บริการหลักสูตร อาคารสถานที่ คลังความรู้ KM คลังข้อมูล ติดต่อเรา
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก :: Community Development Learning Center - Nakhonnayok สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 
วีดีโอรวบรวมกิจกรรม/การบรรยาย

[ดูวีดีโอ เพิ่มเติม]

______________________________________________________________________________________________________
 
แผนการฝึกอบรมหลักสูตร "วิทยากรผู้นำสัมมาชีพ"
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก
 
รุ่นที่ ดำเนินการระหว่างวันที่
จำนวนผู้เข้าอบรม
จังหวัด
รูปกิจกรรม
เอกสารประกอบ
1 18 - 21 ตุลาคม 2559
103
ชัยนาท
2 25 - 28 ตุลาคม 2559
103
ชัยนาท
3 1 - 4 พฤศจิกายน 2559
100
ชัยนาท นครนายก
4 6 - 9 พฤศจิกายน 2559
102
นครนายก
5 9 - 12 พฤศจิกายน 2559
104
นครนายก
6 13 - 16 พฤศจิกายน 2559
104
นครนายก
7 16 - 19 พฤศจิกายน 2559
102
นครนายก นครสวรรค์
8 20 - 23 พฤศจิกายน 2559
100
นครสวรรค์
9 23 - 26 พฤศจิกายน 2559
100
นครสวรรค์
10 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2559
97
นครสวรรค์ ปทุมธานี
11 6 - 9 ธันวาคม 2559
105
นนทบุรี
12 13 - 16 ธันวาคม 2559
104
ปทุมธานี
13 18 - 21 ธันวาคม 2559
103
ปทุมธานี
14 21 - 24 ธันวาคม 2559
104
ปทุมธานี
15 26 - 29 ธันวาคม 2559
103
ปทุมธานี ปราจีนบุรี
16 8 - 11 มกราคม 2560
104
ปราจีนบุรี
17 11 - 14 มกราคม 2560
104
ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา
18 15 - 18 มกราคม 2560
100
พระนครศรีอยุธยา
19 18 - 21 มกราคม 2560
100
พระนครศรีอยุธยา
20 21 - 24 มกราคม 2560
101
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี
21 25 - 2 8 มกราคม 2560
100
ลพบุรี
22 28 -31 มกราคม 2560
100
ลพบุรี
23 31 - 3 กุมภาพันธ์ 2560
101
ลพบุรี อุทัยธานี
24 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2560
99
อุทัยธานี
รวมทั้งสิ้น
2,443
 
 
 
 
 
เรามีหลักสูตรพัฒนาบุคลากรหลายหลักสูตร โดยเฉพาะผู้นำชุมชน มีหลักสูตรหลักภายใต้กรอบแนวคิด
"พัฒนาผู้นำชุมชนอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และทั่วถึง" จำนวน ๔ หลักสูตร คือ
 
1.หลักสูตรผู้นำการพัฒนา (Development Leader)
ระยะเวลา 3 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบริหารจัดการชุมชน ผลลัพธ์ที่ได้ ก่อให้เกิดพลังเครือข่ายผู้นำชุมชนที่จะไปขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ อย่างเป็นรูปธรรม
  2.หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน (Smart Leader)
ระยะเวลา 11 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการชุมชน และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งให้ผู้นำชุมชนมีภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม และเป็นแกนหลัก ในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ในที่สุด
     
3.หลักสูตรผู้นำนวัตกรรม (Innovative Leader)
ระยะเวลา 10 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกฝนทักษะการคิดเชิงระบบ การสังเคราะห์ข้อมูล เชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลในชุมชน นำข้อมูลมาสร้างนวัตกรรม การพัฒนา และสร้างเครือข่าย
  4.หลักสูตรผู้นำขั้นก้าวหน้า (Strategic Leader)
ระยะเวลา 15 วัน

มีวัตถุประสงค์ จะให้ผู้นำชุมชนสามารถกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชุมชน และสามารถกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ อย่างยั่งยืน
 
 
 
 
 
     
     
Untitled Document

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 บ้านสวนหงษ์ ตำบลสาริกา อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครนายก 26000 โทรศัพท์ 037-328064 โทรสาร 037-328064 [แผนที่]   [การเดินทาง]
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
พัฒนาระบบโดย นายวสันต์ มาชัยภูมิ Copyright 2013 by cddnakhonnayok.com