ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก :: Community Development Learning Center - Nakhonnayok สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 
 
Find us on Social Media
หน้าหลัก   เกี่ยวกับเรา ภาพกิจกรรม /VDO บริการหลักสูตร อาคารสถานที่ คลังความรู้ KM คลังข้อมูล ติดต่อเรา
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก :: Community Development Learning Center - Nakhonnayok สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
     
วีดีโอรวบรวมกิจกรรม/การบรรยาย    
   
 

[ดูวีดีโอ เพิ่มเติม]


 
 

รูปวันที่ 8 พฤษภาคม 2560
รูปวันที่ 9 พฤษภาคม 2560
รูปวันที่ 10 พฤษภาคม 2560
รูปวันที่ 11 พฤษภาคม 2560
รูปวันที่ 12 พฤษภาคม 2560

 

 
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย
วัน / เวลา วิชา วิทยากร เอกสาร
จ. 8 พฤษถาคม 60
     
07.00 - 09.00 น.
รายงานตัว / รับประทานอาหารเช้า
ทีมวิทยากร ศนย.
 
09.00 - 10.00 น.
ปฐมนิเทศ
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
10.00 -11.00 น.
กิจกรรมสัมพันธ์
ทีมวิทยากร ศนย.
11.00 -12.00 น.
การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน
ทีมวิทยากร ศนย.
13.00 -14.30 น.
พิธีเปิด / ความสำคัญของพนักงานกองทุนฯ
อพช.
14.30 -16.30 น.
กรมการพัฒนาชุมชนกับการขับเคลื่อนกองทุนฯ
ผอ.สกส.
18.30 -20.30 น.
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
ทีมวิทยากร สกส./ศนย.
 
       
อ. 9 พฤษถาคม 60
     
06.00 - 07.00 น.
กิจกรรมออกกำลังกาย
ทีมวิทยากร สกส./ศนย.
 
08.30 - 09.00 น.
สรุปบทเรียนที่ผ่านมา
ทีมวิทยากร สกส./ศนย.
 
09.00 - 10.00 น.
การขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ
วิทยากรภายนอก
10.00 -12.00 น.
กฏหมายข้อบังคับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องฯ
ผอ.กลุ่มกฏหมาย
13.00 -15.00 น.
ระบบการเงินและบัญชี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
หน.งานการเงินและบัญชี
15.00 -16.30 น.
ระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบพัสดุ
วิทยากร สกส.
18.30 -20.30 น.
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทีมวิทยากร สกส./ศนย.
       
พ. 10 พฤษถาคม 60
     
06.00 - 07.00 น.
กิจกรรมออกกำลังกาย
ทีมวิทยากร สกส./ศนย.
 
08.30 - 09.00 น.
สรุปบทเรียนที่ผ่านมา
ทีมวิทยากร สกส./ศนย.
 
09.00 - 12.00 น.
การดำเนินงานกองทุนฯในปัจจุบัน
ผอ.กลุ่มพัฒนาศักยภาพฯ
13.00 -15.00 น.
ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี SARA DPIS
หน.งานพัฒนาระบบ
15.00 -16.30 น.
จิตบริการงานกองทุน
ทีมวิทยากร ศนย.
18.30 -20.30 น.
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทีมวิทยากร สกส./ศนย.
       
พฤ. 11 พฤษถาคม 60
     
06.00 - 07.00 น.
กิจกรรมออกกำลังกาย
ทีมวิทยากร สกส./ศนย.
 
08.30 - 09.00 น.
สรุปบทเรียนที่ผ่านมา
ทีมวิทยากร สกส./ศนย.
 
09.00 - 11.00 น.
งานสารบรรณที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
เลขานุการกรมฯ
11.00 -12.00 น.
การเขียนหนังสือราชการ
เลขานุการกรมฯ
13.00 -15.00 น.
ฝึกปฏิบัติ การเขียนหนังสือราชการ
เลขานุการกรมฯ / สกส.
15.00 -16.30 น.
การประชาสัมพันธ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ
กองประชาสัมพันธ์
18.30 -20.30 น.
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทีมวิทยากร สกส./ศนย.
       
ศ. 12 พฤษถาคม 60
     
06.00 - 07.00 น.
กิจกรรมออกกำลังกาย
ทีมวิทยากร สกส./ศนย.
 
08.30 - 09.00 น.
สรุปบทเรียนที่ผ่านมา
ทีมวิทยากร สกส./ศนย.
 
09.00 - 11.00 น.
บทบาทหน้าที่ของพนักงานกองทุนฯ
เลขานุการกรมฯ
11.00 -12.00 น.
การจัดการอย่างมืออาชีพ
วิทยากรภายนอก
13.00 -15.00 น.
รายงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานกองทุนฯ
หัวหน้างานยุทธศาสตร์
15.00 -16.30 น.
สรุป/ประเมินผล และมอบภารกิจ
ผอ.สกส. / ผอ.อน.
       
*ตารางปรับเปลี่ยนเวลาได้ตามความเหมาะสม
 
 
 
 
 
 
เรามีหลักสูตรพัฒนาบุคลากรหลายหลักสูตร โดยเฉพาะผู้นำชุมชน มีหลักสูตรหลักภายใต้กรอบแนวคิด
"พัฒนาผู้นำชุมชนอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และทั่วถึง" จำนวน ๔ หลักสูตร คือ
 
1.หลักสูตรผู้นำการพัฒนา (Development Leader)
ระยะเวลา 3 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบริหารจัดการชุมชน ผลลัพธ์ที่ได้ ก่อให้เกิดพลังเครือข่ายผู้นำชุมชนที่จะไปขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ อย่างเป็นรูปธรรม
  2.หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน (Smart Leader)
ระยะเวลา 11 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการชุมชน และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งให้ผู้นำชุมชนมีภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม และเป็นแกนหลัก ในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ในที่สุด
     
3.หลักสูตรผู้นำนวัตกรรม (Innovative Leader)
ระยะเวลา 10 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกฝนทักษะการคิดเชิงระบบ การสังเคราะห์ข้อมูล เชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลในชุมชน นำข้อมูลมาสร้างนวัตกรรม การพัฒนา และสร้างเครือข่าย
  4.หลักสูตรผู้นำขั้นก้าวหน้า (Strategic Leader)
ระยะเวลา 15 วัน

มีวัตถุประสงค์ จะให้ผู้นำชุมชนสามารถกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชุมชน และสามารถกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ อย่างยั่งยืน
 
 
 
 
 
     
     
Untitled Document

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 บ้านสวนหงษ์ ตำบลสาริกา อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครนายก 26000 โทรศัพท์ 037-328064 โทรสาร 037-328064 [แผนที่]   [การเดินทาง]
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
พัฒนาระบบโดย นายวสันต์ มาชัยภูมิ Copyright 2013 by cddnakhonnayok.com