ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก :: Community Development Learning Center - Nakhonnayok สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 
 
Find us on Social Media
หน้าหลัก   เกี่ยวกับเรา ภาพกิจกรรม /VDO บริการหลักสูตร อาคารสถานที่ คลังความรู้ KM คลังข้อมูล ติดต่อเรา
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก :: Community Development Learning Center - Nakhonnayok สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 
วีดีโอรวบรวมกิจกรรม/การบรรยาย


 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2559 ดาวน์โดรูปกิจกรรมได้ที่ https://goo.gl/JkrHmy
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-7 มกราคม 2560 ดาวน์โดรูปกิจกรรมได้ที่ https://goo.gl/n0Q7pF
 
วัน / เวลา วิชา วิทยากร เอกสาร
วันแรก
     
08.30 - 09.00 น.
ลงทะเบียน ปฐมนิเทศ
ทีมวิทยากร ศนย.
 
09.00 - 12.00 น.
" Happy Rally การปรับฐานเพื่อการเรียนรู้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง "
ทีมวิทยากร ศนย.
13.0 0 -15.00 น.
"พิธีเปิดการฝึกอบรม และบรรยายพิเศษ ""Thailand 4.๐"
" ยุทธศาสตร์และ Agenda กรมฯ "
ผู้บริหารฯ
16.0 0 - 17.00 น.
สัมมาชีพชุมชน
ทีมวิทยากร ศนย.
19.0 0 - 21.00 น.
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ทีมวิทยากร ศนย.
วันที่สอง
 
05.30 -06.30 น.
กิจกรรมสุขภาพนักพัฒนา
ทีมวิทยากร ศนย.
 
08.30 - 09.00 น.
Wrap up
ทีมวิทยากร ศนย.
 
09.00 - 10.30 น.
Positioning และบทบาทพัฒนากรในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ทีมวิทยากร ศนย.
10.30 -12.00 น.
เครื่องมือการคิดเชิงกลยุทธ์ BMC
ทีมวิทยากร ศนย.
13.0 0 - 17.00 น.
"The Value Proposition Canvas "
พัฒนากรกับการสร้างคุณค่างาน
สนับสนุน SE และสานพลังประชารัฐ
ทีมวิทยากร ศนย.
 
19.0 0 - 21.00 น.
มอบหมายงานรายบุคคล
ทีมวิทยากร ศนย.
วันที่ 3
 
05.30 -06.30 น.
กิจกรรมสุขภาพนักพัฒนา
ทีมวิทยากร ศนย.
 
08.30 - 09.00 น.
Wrap up
ทีมวิทยากร ศนย.
 
09.00 - 12.00 น.
การนำเสนอคุณค่างาน เพื่อสนับสนุน SE และ สานพลังงประชารัฐ รายบุคคล
ทีมวิทยากร ศนย.
13.0 0 -16.00 น.
"สรุปภาพรวมการอบรม มอบประกาศนียบัตร/พิธีปิด"
ผู้บริหารฯ
 
   
หมายเหตุ : 1) กิจกรรม Happy Rally (วันแรก) เริ่มเวลา 09.00 น. โดยแต่งกายชุดออกกำลังกาย
2) พิธีเปิด เริ่มเวลา 13.00 น. โดยแต่งกายชุดสำหรับการฝึกอบรม ตามที่สถาบันการพัฒนาชุมชนกำหนด
3) วันที่ 2 และวันที่ 3 เวลา 05.30 - 06.30 น. กิจกรรมสุขภาพนักพัฒนา
4) อาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. และ 14.30 น
 
 
 
 
 
 
 
เรามีหลักสูตรพัฒนาบุคลากรหลายหลักสูตร โดยเฉพาะผู้นำชุมชน มีหลักสูตรหลักภายใต้กรอบแนวคิด
"พัฒนาผู้นำชุมชนอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และทั่วถึง" จำนวน ๔ หลักสูตร คือ
 
1.หลักสูตรผู้นำการพัฒนา (Development Leader)
ระยะเวลา 3 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบริหารจัดการชุมชน ผลลัพธ์ที่ได้ ก่อให้เกิดพลังเครือข่ายผู้นำชุมชนที่จะไปขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ อย่างเป็นรูปธรรม
  2.หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน (Smart Leader)
ระยะเวลา 11 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการชุมชน และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งให้ผู้นำชุมชนมีภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม และเป็นแกนหลัก ในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ในที่สุด
     
3.หลักสูตรผู้นำนวัตกรรม (Innovative Leader)
ระยะเวลา 10 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกฝนทักษะการคิดเชิงระบบ การสังเคราะห์ข้อมูล เชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลในชุมชน นำข้อมูลมาสร้างนวัตกรรม การพัฒนา และสร้างเครือข่าย
  4.หลักสูตรผู้นำขั้นก้าวหน้า (Strategic Leader)
ระยะเวลา 15 วัน

มีวัตถุประสงค์ จะให้ผู้นำชุมชนสามารถกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชุมชน และสามารถกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ อย่างยั่งยืน
 
 
 
 
 
     
     
Untitled Document

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 บ้านสวนหงษ์ ตำบลสาริกา อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครนายก 26000 โทรศัพท์ 037-328064 โทรสาร 037-328064 [แผนที่]   [การเดินทาง]
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
พัฒนาระบบโดย นายวสันต์ มาชัยภูมิ Copyright 2013 by cddnakhonnayok.com