ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก :: Community Development Learning Center - Nakhonnayok สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 
 
Find us on Social Media
หน้าหลัก   เกี่ยวกับเรา ภาพกิจกรรม /VDO บริการหลักสูตร อาคารสถานที่ คลังความรู้ KM คลังข้อมูล ติดต่อเรา
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก :: Community Development Learning Center - Nakhonnayok สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 
วีดีโอรวบรวมกิจกรรม/การบรรยาย


>> ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม | วันที่6 | วันที่7 | วันที่8 | วันที่9 | วันที่10 | พิธีปิด <<
>> ทดลองทำแบบประเมินรายวิชา คลิ๊กที่นี่! <<
 
วัน / เวลา วิชา วิทยากร สรุปแบบประเมิน เอกสาร
     
07.00 - 09.00 น.
รายงานตัว/ลงทะเบียน
ทีมวิทยากร ศนย.
   
09.00 - 09.30 น.
ปฐมนิเทศ
รักษาการ ผอ.ศพช.นครนายก
   
09.30 - 12.00 น.
พิธีเปิด/ บรรยายพิเศษ ทิศทางการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยแนวคิด Thailand 4.0
ดร.อัจฉราวรรณ มณีขัติย์
ผู้ตรวจราชการกรมฯ
1
13.0 0 -18.00 น.
CDD Positioning การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภายใต้
กลไกประชารัฐ และฝึกปฏิบัติ
พัฒนาการจังหวัดลพบุรี
2
19.0 0 - 20.30 น.
Happy Bodi Time
ทีมวิทยากร ศนย.
   
         
   
05.30 -06.30 น.
กิจกรรมสุขภาพนักพัฒนา
ทีมวิทยากร ศนย.
   
07.00 - 09.00 น.
สังเคราะห์ องค์ความรู้
ทีมวิทยากร ศนย.
   
09.00 - 18.00 น.
กลยุทธ์การสร้างคุณค่างาน : ในบทบาทของพัฒนาการอำเภอเพื่อขับเคลื่อน Agenda 2017 กรมการพัฒนาชุมชน และฝึกปฏิบัติ
คุณปติมา ประสานศิลป์
3
19.0 0 - 20.30 น.
Inspiration Empowerment
ทีมวิทยากร ศนย.
   
         
   
05.30 -06.30 น.
กิจกรรมสุขภาพนักพัฒนา
ทีมวิทยากร ศนย.
   
07.00 - 09.00 น.
สังเคราะห์ องค์ความรู้
ทีมวิทยากร ศนย.
   
09.00 - 12.00 น.
การเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ และฝึกปฏิบัติ
คุณปติมา ประสานศิลป์
3  
13.00 - 17.00 น.
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
วิทยากรจากสำนักงานคลัง เขต 2
4
19.0 0 - 20.30 น.
สังเคราะห์ความรู้สู่การเพิ่มประสิทธิภาพงาน
ทีมวิทยากร ศนย.
   
         
   
05.30 -06.30 น.
กิจกรรมสุขภาพนักพัฒนา
ทีมวิทยากร ศนย.
   
07.00 - 09.00 น.
สังเคราะห์ องค์ความรู้
ทีมวิทยากร ศนย.
   
09.00 - 12.00 น.
การบริหารความเสี่ยง/ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
วิทยากรจากสำนักงานคลัง เขต 2
5
13.00 - 17.00 น.
การบริหารความเสี่ยง/การจัดซื้อจัดจ้าง
วิทยากรจากสำนักงานคลัง เขต 2
6
19.0 0 - 20.30 น.
เวทีสร้างพลัง ความคิดสร้างสรรค์
   
         
   
05.30 -06.30 น.
กิจกรรมสุขภาพนักพัฒนา
ทีมวิทยากร ศนย.
   
07.00 - 09.00 น.
สังเคราะห์ องค์ความรู้
ทีมวิทยากร ศนย.
   
09.00 - 12.00 น.
การบริหารความเสี่ยง/ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
วิทยากรจากสำนักงานคลัง เขต 2
7
13.00 - 17.00 น.
สรุปบทเรียน ประเมินผลโครงการ มอบภารกิจ และปิดอบรม
ทีมวิทยากร ศนย. / ผู้บริหารกรมฯ
   
19.0 0
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
   
         
ภาพรวมประเมินผลโครงการ 8
   
 
หมายเหตุ : อาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. และ 14.30 น.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรามีหลักสูตรพัฒนาบุคลากรหลายหลักสูตร โดยเฉพาะผู้นำชุมชน มีหลักสูตรหลักภายใต้กรอบแนวคิด
"พัฒนาผู้นำชุมชนอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และทั่วถึง" จำนวน ๔ หลักสูตร คือ
 
1.หลักสูตรผู้นำการพัฒนา (Development Leader)
ระยะเวลา 3 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบริหารจัดการชุมชน ผลลัพธ์ที่ได้ ก่อให้เกิดพลังเครือข่ายผู้นำชุมชนที่จะไปขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ อย่างเป็นรูปธรรม
  2.หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน (Smart Leader)
ระยะเวลา 11 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการชุมชน และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งให้ผู้นำชุมชนมีภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม และเป็นแกนหลัก ในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ในที่สุด
     
3.หลักสูตรผู้นำนวัตกรรม (Innovative Leader)
ระยะเวลา 10 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกฝนทักษะการคิดเชิงระบบ การสังเคราะห์ข้อมูล เชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลในชุมชน นำข้อมูลมาสร้างนวัตกรรม การพัฒนา และสร้างเครือข่าย
  4.หลักสูตรผู้นำขั้นก้าวหน้า (Strategic Leader)
ระยะเวลา 15 วัน

มีวัตถุประสงค์ จะให้ผู้นำชุมชนสามารถกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชุมชน และสามารถกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ อย่างยั่งยืน
 
 
 
 
 
     
     
Untitled Document

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 บ้านสวนหงษ์ ตำบลสาริกา อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครนายก 26000 โทรศัพท์ 037-328064 โทรสาร 037-328064 [แผนที่]   [การเดินทาง]
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
พัฒนาระบบโดย นายวสันต์ มาชัยภูมิ Copyright 2013 by cddnakhonnayok.com