ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก :: Community Development Learning Center - Nakhonnayok สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 
 
Find us on Social Media
หน้าหลัก   เกี่ยวกับเรา ภาพกิจกรรม /VDO บริการหลักสูตร อาคารสถานที่ คลังความรู้ KM คลังข้อมูล ติดต่อเรา
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก :: Community Development Learning Center - Nakhonnayok สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
     
วีดีโอสรุปกิจกรรม    
   
   

[ดูวีดีโอ เพิ่มเติม]

 
21 เมษายน 2559
22 เมษายน 2559
23 เมษายน 2559
24 เมษายน 2559
25 เมษายน 2559
26 เมษายน 2559
27 เมษายน 2559
28 เมษายน 2559
29 เมษายน 2559
30 เมษายน 2559
1 พฤษภาคม 2559
2 พฤษภาคม 2559
View
Download
 
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย
วันที่อบรม วิชา วิทยากร เอกสาร
21 เมษายน 2559
รายงานตัว/ผอ.ศพช.พบผู้นำ
ผอ.บุญทิวา วรรณประเวศ
 
ปรับฐานการเรียนรู้
ทีม ศพช.นครนายก
 
Walk Rally กิจกรรมสร้างทีม
ทีม ศพช.นครนายก
 
22 เมษายน 2559
กิจกรรมเสริมคุณค่าผู้นำ
ทีม ศพช.นครนายก
 
พิธีเปิด/บรรยายพิเศษ
ผู้บริหารกรม
ผู้นำกับการพัฒนาทางสังคมในยุคโลกาภิวัฒน์
ดร. ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์
พบพี่เลี้ยง
ทีม ศพช.นครนายก
 
23 เมษายน 2559
กิจกรรมเสริมคุณค่าผู้นำ
ทีม ศพช.นครนายก
 
 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้วยกระบวนการ 3D
ดร.อัจฉราวรรณ มณีขัติย์
 
เรื่องดีที่อยากบอก
ทีม ศพช.นครนายก
 
24 เมษายน 2559
กิจกรรมเสริมคุณค่าผู้นำ
ทีม ศพช.นครนายก
ผู้นำกับการวางแผนเชิงอนาคตและฝึกปฏิบัติการวางแผน
อ.ภาวิช ทินสาร
เรื่องดีที่อยากบอก
ทีม ศพช.นครนายก
 
25 เมษายน 2559
กิจกรรมเสริมคุณค่าผู้นำ
ทีม ศพช.นครนายก
วาทศิลป์ในการสร้างพลังมวลชน
อ.ฐาณัท โชติรัตน์
 
ชมภาพยนตร์
ทีม ศพช.นครนายก
26 เมษายน 2559
กิจกรรมเสริมคุณค่าผู้นำ
ทีม ศพช.นครนายก
 
 
ศักยภาพทางสังคมและเส้นทางผู้นำ และฝึกปฏิบัติ
อ.พิสันต์ ประทานชวโน
 
แนะนำการศึกษาดูงาน/เลือก กร.
ทีม ศพช.นครนายก
 
27 เมษายน 2559
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด /
SCG อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
ทีม ศพช.นครนายก
 
 
Tan Land อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
ทีม ศพช.นครนายก
 
สรุปถอดบทเรียนการศึกษาดดูงาน
ทีม ศพช.นครนายก
28 เมษายน 2559
กิจกรรมเสริมคุณค่าผู้นำ
ทีม ศพช.นครนายก
การคิดเชิงกลยุทธ์ และฝึกปฏิบติ
อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง
 
เรื่องดีที่อยากบอก
ทีม ศพช.นครนายก
 
29 เมษายน 2559
กิจกรรมเสริมคุณค่าผู้นำ
ทีม ศพช.นครนายก
 
 
ถอดรหัสผู้นำยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทีมผู้นำที่ผ่านการฝึกอบรม Strategic รุ่น 1
 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้วยกระบวนการ 3D
(รายบุคคล) และฝึกปฏิบติ
ดร.อัจฉราวรรณ มณีขัติย์
 
 
เรื่องดีที่อยากบอก
ทีม ศพช.นครนายก
 
30 เมษายน 2559
กิจกรรมเสริมคุณค่าผู้นำ
ทีม ศพช.นครนายก
ประมวลองค์ความรู้เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์
ผอ.บุญทิวา วรรณประเวศ
วิพากษ์ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ดร.อัจฉราวรรณ มณีขัติย์ และทีมงาน ชช.
 
พบพี่เลี้ยง
ทีม ศพช.นครนายก
 
1 พฤษภาคม 2559
กิจกรรมเสริมคุณค่าผู้นำ
ทีม ศพช.นครนายก
 
 
วิพากษ์ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ดร.อัจฉราวรรณ มณีขัติย์ และทีมงาน ชช.
 
กิจกรรมผู้นำสัมพันธ์
ทีม ศพช.นครนายก
 
2 พฤษภาคม 2559
นำเสนอวิสัยทัศน์
ทีม ศพช.นครนายก
สรุปผลการเรียนรู้
ทีม ศพช.นครนายก
 
พิธีปิด/อำลา
ทีม ศพช.นครนายก
 
 
 
 
เรามีหลักสูตรพัฒนาบุคลากรหลายหลักสูตร โดยเฉพาะผู้นำชุมชน มีหลักสูตรหลักภายใต้กรอบแนวคิด
"พัฒนาผู้นำชุมชนอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และทั่วถึง" จำนวน ๔ หลักสูตร คือ
 
1.หลักสูตรผู้นำการพัฒนา (Development Leader)
ระยะเวลา 3 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบริหารจัดการชุมชน ผลลัพธ์ที่ได้ ก่อให้เกิดพลังเครือข่ายผู้นำชุมชนที่จะไปขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ อย่างเป็นรูปธรรม
  2.หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน (Smart Leader)
ระยะเวลา 11 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการชุมชน และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งให้ผู้นำชุมชนมีภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม และเป็นแกนหลัก ในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ในที่สุด
     
3.หลักสูตรผู้นำนวัตกรรม (Innovative Leader)
ระยะเวลา 10 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกฝนทักษะการคิดเชิงระบบ การสังเคราะห์ข้อมูล เชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลในชุมชน นำข้อมูลมาสร้างนวัตกรรม การพัฒนา และสร้างเครือข่าย
  4.หลักสูตรผู้นำขั้นก้าวหน้า (Strategic Leader)
ระยะเวลา 15 วัน

มีวัตถุประสงค์ จะให้ผู้นำชุมชนสามารถกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชุมชน และสามารถกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ อย่างยั่งยืน
 
 
 
 
 
     
     
Untitled Document

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 บ้านสวนหงษ์ ตำบลสาริกา อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครนายก 26000 โทรศัพท์ 037-328064 โทรสาร 037-328064 [แผนที่]   [การเดินทาง]
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
พัฒนาระบบโดย นายวสันต์ มาชัยภูมิ Copyright 2013 by cddnakhonnayok.com