ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก :: Community Development Learning Center - Nakhonnayok สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 
 
Find us on Social Media
หน้าหลัก   เกี่ยวกับเรา ภาพกิจกรรม /VDO บริการหลักสูตร อาคารสถานที่ คลังความรู้ KM คลังข้อมูล ติดต่อเรา
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก :: Community Development Learning Center - Nakhonnayok สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
     
วีดีโอสรุปกิจกรรม    
   
   

[ดูวีดีโอ เพิ่มเติม]

 
1 มีนาคม 2559
2 มีนาคม 2559
3 มีนาคม 2559
4 มีนาคม 2559
5 มีนาคม 2559

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย
   
วันที่อบรม วิชา วิทยากร เอกสาร
1 มีนาคม 2559
รายงานตัว-ปฐมนิเทศ
ทีม ศพช.นครนายก
 
ปรับฐานการเรียนรู้
วิทยากรรับเชิญ
 
เวทีเสวนาผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่
ทีม ศพช.นครนายก
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์WalkRally
ทีม ศพช.นครนายก/วิทยากรรับเชิญ
 
2 มีนาคม 2559
ฟ้าสางที่กลางสวน-วันนี้ที่อยากบอก
ทีม ศพช.นครนายก
 
ความรู้เกี่ยวกับ OTOP การสืบสานและอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทีม ศพช.นครนายก
 
การบันทึกภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทีม ศพช.นครนายก
 
สาธิตฝึกปฏิบัติOTOPและบันทึกภูมิปัญญา
ทีม ศพช.นครนายก
 
จุดเทียนแห่งปัญญา
วิทยากรรับเชิญ
 
3 มีนาคม 2559
ฟ้าสางที่กลางสวน-วันนี้ที่อยากบอก
ทีม ศพช.นครนายก
 
 
สาธิตฝึกปฏิบัติOTOPและบันทึกภูมิปัญญา
วิทยากรรับเชิญ
 
 
กิจกรรมเสริมการเรียนรู้
ทีม ศพช.นครนายก
 
4 มีนาคม 2559
ฟ้าสางที่กลางสวน-วันนี้ที่อยากบอก
ทีม ศพช.นครนายก
ความคิดสร้างสรรค์/การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
วิทยากรรับเชิญ
กิจกรรมรอบกองไฟ
ทีม ศพช.นครนายก
 
5 มีนาคม 2559
ฟ้าสางที่กลางสวน-วันนี้ที่อยากบอก
กิจกรรมเสริมคุณค่าผู้นำ
 
การวางแผนธุรกิจ
วิทยากรรับเชิญ
การเขียนโครงการ
ทีม ศพช.นครนายก
พิธีปิด
 
 
 
 
 
 
 
เรามีหลักสูตรพัฒนาบุคลากรหลายหลักสูตร โดยเฉพาะผู้นำชุมชน มีหลักสูตรหลักภายใต้กรอบแนวคิด
"พัฒนาผู้นำชุมชนอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และทั่วถึง" จำนวน ๔ หลักสูตร คือ
 
1.หลักสูตรผู้นำการพัฒนา (Development Leader)
ระยะเวลา 3 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบริหารจัดการชุมชน ผลลัพธ์ที่ได้ ก่อให้เกิดพลังเครือข่ายผู้นำชุมชนที่จะไปขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ อย่างเป็นรูปธรรม
  2.หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน (Smart Leader)
ระยะเวลา 11 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการชุมชน และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งให้ผู้นำชุมชนมีภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม และเป็นแกนหลัก ในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ในที่สุด
     
3.หลักสูตรผู้นำนวัตกรรม (Innovative Leader)
ระยะเวลา 10 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกฝนทักษะการคิดเชิงระบบ การสังเคราะห์ข้อมูล เชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลในชุมชน นำข้อมูลมาสร้างนวัตกรรม การพัฒนา และสร้างเครือข่าย
  4.หลักสูตรผู้นำขั้นก้าวหน้า (Strategic Leader)
ระยะเวลา 15 วัน

มีวัตถุประสงค์ จะให้ผู้นำชุมชนสามารถกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชุมชน และสามารถกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ อย่างยั่งยืน
 
 
 
 
 
     
     
Untitled Document

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 บ้านสวนหงษ์ ตำบลสาริกา อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครนายก 26000 โทรศัพท์ 037-328064 โทรสาร 037-328064 [แผนที่]   [การเดินทาง]
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
พัฒนาระบบโดย นายวสันต์ มาชัยภูมิ Copyright 2013 by cddnakhonnayok.com