ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก :: Community Development Learning Center - Nakhonnayok สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 
 
Find us on Social Media
หน้าหลัก   เกี่ยวกับเรา ภาพกิจกรรม /VDO บริการหลักสูตร อาคารสถานที่ คลังความรู้ KM คลังข้อมูล ติดต่อเรา
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก :: Community Development Learning Center - Nakhonnayok สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 
วีดีโอรวบรวมกิจกรรม/การบรรยาย


 
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย
รุ่นที่ 1/2558 วิชา วิทยากร รูป เอกสาร
2 ธันวาคม 2558
       
 
รายงานตัว/ลงทะเบียน/รับเอกสาร
ทีมวิทยากร ศนย.
 
เปิดประชุม / บรรยายพิเศษ
ทีมวิทยากร ศนย.
 
สถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน
วิทยากรภายนอก
 
กรณีศึกษาฯ บทเรียนจากโทษภัยยาเสพติด
วิทยากรภายนอก
 
สร้างเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนแม่ฯ
ทีมวิทยากร ศนย.
 
เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนกองทุนแม่ฯ/ถอดบทเรียน กรณีศึกษา
ทีมวิทยากร ศนย.
3 ธันวาคม 2558
   
 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนกิจกรรม
วิทยากรภายนอก
 
ตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
วิทยากรภายนอก
 
บทบาทหน้าที่และทักษะวิทยากรกระบวนการฯ
ทีมวิทยากร ศนย.
 
เครื่องมือวิทยากรกระบวนการฯ
ทีมวิทยากร ศนย.
 
ฝึกปฏิบัติ เครื่องมือวิทยากรกระบวนการฯ
ทีมวิทยากร ศนย.
 
กิจกรรมเสริมคุณค่ากองทุนแม่
(อปริหายธรรม/การจัดโต๊ะหมู่/เปิดกรวย/การใช้ตราสัญลักษณ์)
ทีมวิทยากร ศนย.
4 ธันวาคม 2558
   
 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ทีมวิทยากร ศนย.
 
ฝึกปฏิบัติ เครื่องมือ/นำเสนอเครื่องมือ
ทีมวิทยากร ศนย.
 
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ฯ/นำเสนอแผนปฏิบัติการ
ทีมวิทยากร ศนย.
 
นำเสนอ แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ฯ
ทีมวิทยากร ศนย.
 
สรุปผล/พิธีปิด/สร้างปณิธาน/มอบเกียรติบัตร
ทีมวิทยากร ศนย.
 
 
 
 
 
 
 
 
เรามีหลักสูตรพัฒนาบุคลากรหลายหลักสูตร โดยเฉพาะผู้นำชุมชน มีหลักสูตรหลักภายใต้กรอบแนวคิด
"พัฒนาผู้นำชุมชนอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และทั่วถึง" จำนวน ๔ หลักสูตร คือ
 
1.หลักสูตรผู้นำการพัฒนา (Development Leader)
ระยะเวลา 3 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบริหารจัดการชุมชน ผลลัพธ์ที่ได้ ก่อให้เกิดพลังเครือข่ายผู้นำชุมชนที่จะไปขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ อย่างเป็นรูปธรรม
  2.หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน (Smart Leader)
ระยะเวลา 11 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการชุมชน และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งให้ผู้นำชุมชนมีภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม และเป็นแกนหลัก ในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ในที่สุด
     
3.หลักสูตรผู้นำนวัตกรรม (Innovative Leader)
ระยะเวลา 10 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกฝนทักษะการคิดเชิงระบบ การสังเคราะห์ข้อมูล เชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลในชุมชน นำข้อมูลมาสร้างนวัตกรรม การพัฒนา และสร้างเครือข่าย
  4.หลักสูตรผู้นำขั้นก้าวหน้า (Strategic Leader)
ระยะเวลา 15 วัน

มีวัตถุประสงค์ จะให้ผู้นำชุมชนสามารถกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชุมชน และสามารถกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ อย่างยั่งยืน
 
 
 
 
 
     
     
Untitled Document

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 บ้านสวนหงษ์ ตำบลสาริกา อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครนายก 26000 โทรศัพท์ 037-328064 โทรสาร 037-328064 [แผนที่]   [การเดินทาง]
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
พัฒนาระบบโดย นายวสันต์ มาชัยภูมิ Copyright 2013 by cddnakhonnayok.com