ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก :: Community Development Learning Center - Nakhonnayok สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 
 
Find us on Social Media
หน้าหลัก   เกี่ยวกับเรา ภาพกิจกรรม /VDO บริการหลักสูตร อาคารสถานที่ คลังความรู้ KM คลังข้อมูล ติดต่อเรา
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก :: Community Development Learning Center - Nakhonnayok สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
     
วีดีโอสรุปกิจกรรม    
   
   

[ดูวีดีโอ เพิ่มเติม]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 มิถุนายน 2558
14 มิถุนายน 2558
15 มิถุนายน 2558
16 มิถุนายน 2558
17 มิถุนายน 2558
18 มิถุนายน 2558
19 มิถุนายน 2558
20 มิถุนายน 2558
21 มิถุนายน 2558
22 มิถุนายน 2558
23 มิถุนายน 2558
24 มิถุนายน 2558

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย
วันที่อบรม วิชา วิทยากร เอกสาร
ส. 13 มิถุนายน 2558
รายงานตัว/ผอ.ศพช.พบผู้นำ
ผอ.บุญทิวา วรรณประเวศ
 
ปรับฐานการเรียนรู้
ทีม ศพช.นครนายก
 
Walk Rally กิจกรรมสร้างทีม
ทีม ศพช.นครนายก
 
อา. 14 มิถุนายน 2558
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ผู้นำ
ทีม ศพช.นครนายก
 
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทยและนานาชาติ
ดร. ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์
ผู้นำกับการพัฒนาทางสังคมในยุคโลกาภิวัฒน์
ดร. ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ผู้นำ
ทีม ศพช.นครนายก
 
จ. 15 มิถุนายน 2558
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ผู้นำ
ทีม ศพช.นครนายก
 
 
พิธีเปิด/บรรยายพิเศษ โดยผู้บริหารกรม
รองฯ สายพิรุณ น้อยศิริ
 
ความคาดหวังของกรมฯ ต่อผู้นำยุทธศาสตร์ฯ
ดร.อัจฉราวรรณ มณีขัติย์
 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ผู้นำ
ทีม ศพช.นครนายก
 
อ.16 มิถุนายน 2558
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ผู้นำ
ทีม ศพช.นครนายก
วาทศิลป์ในการสร้างพลังมวลชล
ดร.วันเพ็ญ เขมะกนก
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ผู้นำ
ทีม ศพช.นครนายก
 
พ. 17 มิถุนายน 2558
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ผู้นำ
ทีม ศพช.นครนายก
ศักยภาพทางสังคมและเส้นทางผู้นำ
อ.พิสันติ์ ประทานชวโน
 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ผู้นำ
ทีม ศพช.นครนายก
พฤ. 18 มิถุนายน 2558
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ผู้นำ
ทีม ศพช.นครนายก
 
 
การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง
 
ชมภาพยนตร์
ทีม ศพช.นครนายก
 
ศ. 19 มิถุนายน 2558
ศึกษาดูงาน (องค์กรสร้างสุข)
ทีม ศพช.นครนายก
 
 
สังเคราะห์องค์ความรู้จากการศึกษาดูงาน
ทีม ศพช.นครนายก
 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ผู้นำ
ทีม ศพช.นครนายก
ส. 20 มิถุนายน 2558
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ผู้นำ
ทีม ศพช.นครนายก
การวางแผนเชิงอนาคต
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
ผู้นำกับการวางแผนเชิงอนาคต
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
 
 
วิเคราะห์วิสัยทัศน์การพัฒนา
ทีม ศพช.นครนายก
 
อา. 21 มิถุนายน 2558
ศึกษาดูงาน "นิทรรศรัตนโกสินทร์"
ทีม ศพช.นครนายก
 
 
สังเคราะห์องค์ความรู้จากการศึกษาดูงาน
ทีม ศพช.นครนายก
 
สังเคราะห์ความสำเร็จของผู้นำ
ทีม ศพช.นครนายก
 
จ. 22 มิถุนายน 2558
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ผู้นำ
ทีม ศพช.นครนายก
ถอดรหัสยุทธศาสตร์ผู้นำการพัฒนา
ผู้นำยุทธศาสตร์ต้นแบบการพัฒนา
สังเคราะห์ความสำเร็จของผู้นำ
ทีม ศพช.นครนายก
 
ประมวลองค์ความรู้เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์
ทีม ศพช.นครนายก
 
อ. 23 มิถุนายน 2558
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ผู้นำ
ทีม ศพช.นครนายก
 
 
ประมวลองค์ความรู้เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทีม ศพช.นครนายก
 
วิพากษ์ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ดร.อัจฉราวรรณ์ มณีขัติย์
ชช.วรพันธุ์ รุ่งกรุด
 
กิจกรรมผู้นำสัมพันธ์
ทีม ศพช.นครนายก
 
พ. 24 มิถุนายน 2558
นำเสนอวิสัยทัศน์
ทีม ศพช.นครนายก
สรุปผลการเรียนรู้
ทีม ศพช.นครนายก
 
พิธีปิด/อำลา
ทีม ศพช.นครนายก
 
 
 
 
 
 
 
เรามีหลักสูตรพัฒนาบุคลากรหลายหลักสูตร โดยเฉพาะผู้นำชุมชน มีหลักสูตรหลักภายใต้กรอบแนวคิด
"พัฒนาผู้นำชุมชนอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และทั่วถึง" จำนวน ๔ หลักสูตร คือ
 
1.หลักสูตรผู้นำการพัฒนา (Development Leader)
ระยะเวลา 3 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบริหารจัดการชุมชน ผลลัพธ์ที่ได้ ก่อให้เกิดพลังเครือข่ายผู้นำชุมชนที่จะไปขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ อย่างเป็นรูปธรรม
  2.หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน (Smart Leader)
ระยะเวลา 11 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการชุมชน และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งให้ผู้นำชุมชนมีภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม และเป็นแกนหลัก ในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ในที่สุด
     
3.หลักสูตรผู้นำนวัตกรรม (Innovative Leader)
ระยะเวลา 10 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกฝนทักษะการคิดเชิงระบบ การสังเคราะห์ข้อมูล เชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลในชุมชน นำข้อมูลมาสร้างนวัตกรรม การพัฒนา และสร้างเครือข่าย
  4.หลักสูตรผู้นำขั้นก้าวหน้า (Strategic Leader)
ระยะเวลา 15 วัน

มีวัตถุประสงค์ จะให้ผู้นำชุมชนสามารถกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชุมชน และสามารถกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ อย่างยั่งยืน
 
 
 
 
 
     
     
Untitled Document

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 บ้านสวนหงษ์ ตำบลสาริกา อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครนายก 26000 โทรศัพท์ 037-328064 โทรสาร 037-328064 [แผนที่]   [การเดินทาง]
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
พัฒนาระบบโดย นายวสันต์ มาชัยภูมิ Copyright 2013 by cddnakhonnayok.com