ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก :: Community Development Learning Center - Nakhonnayok สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 
 
Find us on Social Media
หน้าหลัก   เกี่ยวกับเรา ภาพกิจกรรม /VDO บริการหลักสูตร อาคารสถานที่ คลังความรู้ KM คลังข้อมูล ติดต่อเรา
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก :: Community Development Learning Center - Nakhonnayok สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ตรวจสอบการจัดส่งหนังสือรุ่น Smart Leader 23
 
 
 
16 กุมภาพันธ์ 2558
17 กุมภาพันธ์ 2558
18 กุมภาพันธ์ 2558
19 กุมภาพันธ์ 2558
20 กุมภาพันธ์ 2558
21-22 กุมภาพันธ์ 2558
23-24 กุมภาพันธ์ 2558
25 กุมภาพันธ์ 2558
26 กุมภาพันธ์ 2558
Download

 

: ผู้รับได้รับเรียบร้อยแล้ว : อยู่ระหว่างการจัดส่ง
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
จังหวัด
หมายเลขสิ่งของ EMS
สถานะ
1 นาง ปัญจรักษ์ มาสาลี สระบุรี
RI741610116TH
2 นาย สมบูรณ์ อินทรักษา สระบุรี
RI741610120TH
3 นาย จักรพันธุ์ ทรัพย์สมบูรณ์ สระบุรี
RI741610133TH
4 นาย มนตรี ระวังการณ์ สระบุรี
RI741610147TH
5 นาง กรรณิกา แจ่มแสง สระบุรี
RI741610155TH
6 นางสาว ไขแสง ฤกษ์ดี สุพรรณบุรี
RI741610164TH
7 นาย มานพ วงษ์เวียง สุพรรณบุรี
RI741610178TH
8 นาย มงคล พุทธา สุพรรณบุรี
RI741610181TH
9 นาย มนตรี ปลอดโปร่ง สุพรรณบุรี
RI741610195TH
10 นาย อภิสิทธิ์ เกตุเหลือ สุพรรณบุรี
RI741610204TH
11 นาย พิเชษฐ แถวจันทร์ ชลบุรี
RI741610495TH
12 นางสาว นพมาศ สืบญาติ ชลบุรี
RI741610500TH
13 นาย อัฐพงศ์ วงษ์จันทร์ ชลบุรี
RI741610513TH
14 นาย พิชจ์ณัฐฏ์ พลายด้วง ฉะเชิงเทรา
RI741610527TH
15 นาย วน คำแก้ว ฉะเชิงเทรา
RI741610535TH
16 นาง รัตน์ชนันท์ ปิ่นสุวรรณ์ ฉะเชิงเทรา
RI741610544TH
17 นาย วีระศักดิ์ เมืองปักษ์ ระยอง
RI741610558TH
18 นาย ทวิช สุวรรณ ระยอง
RI741610561TH
19 นาย เกื้อ รื่นรมย์ จันทบุรี
RI741610575TH
20 นาย สุวิชาณ สุวรรณาคะ จันทบุรี
RI741610589TH
21 นาย ทวี ชัยสิทธิ์ สระแก้ว
RI741610592TH
22 นางสาว เพ็ชร ภาคะ ยโสธร
RI741610601TH
23 นาย นิรมิตร อุปรา ยโสธร
RI741610615TH
24 นาย จันทร ศรีบัญ ยโสธร
RI741610629TH
25 นาย สำเนียง ใจทัด มุกดาหาร
RI741610632TH
26 นาย สุระชัย โคสาสุ มุกดาหาร
RI741610646TH
27 นาย สุกิจ บุตรพา อำนาจเจริญ
RI741610650TH
28 นาย อาทิตย์ ธุมาชิน อำนาจเจริญ
RI741610663TH
29 นาย ดิฐพงษ์ วีรสวัสดิ์วงศ์ ร้อยเอ็ด
RI741610677TH
30 นาย ลำแทน บุญจิตร เลย
RI741610685TH
31 นาง สุมาลี โคลส์ เลย
RI741609815TH
32 นาย ซอม สุพร เลย
RI741609824TH
33 นาง กาย ศรีจันทะ เลย
RI741609838TH
34 นาย บุญโฮม จำปานิล หนองคาย
RI741609841TH
35 นาย วราพล ร่างกาย หนองคาย
RI741609855TH
36 นาย บรรจบ อบเชย แพร่
RI741609869TH
37 นาง จีราภรณ์ อยู่สาตร์ เชียงใหม่
RI741609872TH
38 นาย เจษฎา ศิริสุวรรณอุดม เชียงใหม่
RI741609886TH
39 นาย อานนท์ ณัฐธนาวรกมล เชียงราย
RI741609890TH
40 นาย บารมี วังใจชิด เชียงใหม่
RI741609909TH
41 นาย พุทธภณ ปัญจะไชยา เชียงใหม่
RI741609617TH
42 นาย จรัสเสถียร กิริยาภรณ์ เชียงใหม่
RI741609625TH
43 นาย กรัณย์ อรรถบุญ เชียงใหม่
RI741609634TH
44 นาย ประจวบ หล้าใจ เชียงใหม่
RI741609648TH
45 นาย สังวร มงคลวิสุทธิ์ น่าน
RI741609651TH
46 นาย ปรีชา ดีสม น่าน
RI741609665TH
47 นาย ลิขิต ปัญญาแก้ว น่าน
RI741609679TH
48 นาย พินิจ หน่อท้าว น่าน
RI741609682TH
49 นางสาว ประกอบ พรมมี น่าน
RI741609696TH
50 นาง นภาพร ทีฆาวงค์ แม่ฮ่องสอน
RI741609705TH
51 นาง นัยรัตน์ เจริญเมือง แม่ฮ่องสอน
RI741609719TH
52 นาย พิชิต พรมมาพิสิทธิ์ ลำปาง
RI741609722TH
53 นาย ธนาวุฒิ ช่างสัก ลำปาง
RI741609736TH
54 นาง วริษา จิตใหญ่ ลำปาง
RI741609740TH
55 นาย วาทิน สุวรรณพฤกษ์ ลำปาง
RI741609753TH
56 นาย นิคม เริญกาศ ตาก
RI741609767TH
57 นาง พรพิมล พรมเมือง ตาก
RI741609775TH
58 นาย จีรเดช คีรีคารวะ ตาก
RI741609784TH
59 นาย สุพจน์ วันทมาตย์ กำแพงเพชร
RI741609798TH
60 นาย นิวัฒน์ มณีศิริ กำแพงเพชร
RI741609807TH
61 นาย จีรวัฒน์ ศรียันต์ กำแพงเพชร
RI741610399TH
62 นาง อุทัย ปิ่นวงษ์ กำแพงเพชร
RI741610408TH
63 นาย ถาวร จงวัฒน์ เพชรบูรณ์
RI741610411TH
64 นาย สังวาลย์ แก้วยม เพชรบูรณ์
RI741610425TH
65 นางสาว วรรณรดา ลือชา เพชรบูรณ์
RI741610439TH
66 นาง ธัญรัตน์ สุทธิรักษ์ เพชรบูรณ์
RI741610442TH
67 นาย วีใช ด้วงทอง เพชรบูรณ์
RI741610456TH
68 นาย สมศักดิ์ ผิวเผือก ประจวบคีรีขันธ์
RI741610460TH
69 นาย จรัญ วงศ์สวัสดิ์ ประจวบคีรีขันธ์
RI741610473TH
70 นาย รุ่งอรุณ ขุนทอง กาญจนบุรี
RI741610487TH
71 นางสาว รัตนากร ศรไพโรจน์ กาญจนบุรี
RI741609912TH
72 นาง จันทร์ดี พุมเรียง กาญจนบุรี
RI741609926TH
73 นาย สมพิศ เถื่อนน้อย กาญจนบุรี
RI741609930TH
74 นาง อมราลักษณ์ ใบบัว กาญจนบุรี
RI741609943TH
75 นาง อัจฉรี เสริมทรัพย์ เพชรบุรี
RI741609957TH
76 นาง นุชวลี น้อยนพคุณ เพชรบุรี
RI741609965TH
77 นาง ศิริขวัญ ศรีจันทร์เฟื้อ เพชรบุรี
RI741609974TH
78 นาย เจษฎา เอี่ยมสอาด เพชรบุรี
RI741609988TH
79 นาย สายันต์ รื่นรวย สมุทรสาคร
RI741609991TH
80 นาง สายสุณีย์ แกล้วกล้า สุราษฎร์ธานี
RI741610005TH
81 นาย กุศล ยวนทอง สุราษฎร์ธานี
RI741610014TH
82 นาย อานนท์ อนุพัฒน์ สุราษฎร์ธานี
RI741610028TH
83 นางสาว รุ่งนภา เพชรแท้ สุราษฎร์ธานี
RI741610031TH
84 นาย วัชรินทร์ มุกดา สุราษฎร์ธานี
RI741610045TH
85 นาง ญาดา ศรีเพชรพูล สุราษฎร์ธานี
RI741610059TH
86 นาย ประวุติ การดี กระบี่
RI741610062TH
87 นาย ปราโมทย์ ช่วยเสริม กระบี่
RI741610076TH
88 นาย ย้วง เบิกนา ตรัง
RI741610080TH
89 นาย ปิยะพงษ์ สุวรรณวัฒน์ ตรัง
RI741610093TH
90 นาย จักรพันธ์ เจริญพานิช ตรัง
RI741610102TH
91 นาย อับดุลเลาะห์ สะอิ ยะลา
RI741610218TH
92 นางสาว เจ๊ะรอเม๊าะ แนแซ ยะลา
RI741610221TH
93 นาย อับดุลเลาะ แยกาจิ ยะลา
RI741610235TH
94 นาย อันวา สาลีเนาะ ยะลา
RI741610249TH
95 นาย อิทธิพล อับดุลเลาะ ยะลา
RI741610252TH
96 นาย มาหาหมัดยากี แวโดยี ยะลา
RI741610266TH
97 นาย สมมารถ ลักษณะ พัทลุง
RI741610270TH
98 นาง ทิศารัตน์ เรืองพุธ พัทลุง
RI741610283TH
99 นาย พนม อินทร์ศรี พัทลุง
RI741610297TH
100 นาย ย่าโกบ หละตำ สงขลา
RI741610306TH
101 นาย ธนณัฏฐ์ ชาภักดี บุรีรัมย์
RI741610310TH
102 นาย มงคล สิทธิวงศ์ บุรีรัมย์
RI7416103235TH
103 นาย ยุทธนา จงตั้งกลาง บุรีรัมย์
RI741610337TH
104 นาย อรรถพล จอกนาค บุรีรัมย์
RI741610345TH
105 นาง สันทนา เนตรวัน บุรีรัมย์
RI741610354TH
106 นาย บุญชู คงมี บุรีรัมย์
RI741610368TH
107 นางสาว กรรณิการ์ เพ็ชรราม นครราชสีมา
RI741610371TH
108 นาย สง่า กาบสำโรง นครราชสีมา
RI741610385TH
 
 
++ ค้นหาใหม่อีกครั้ง คลิ๊กที่นี่! ++
 
 
 
 
เรามีหลักสูตรพัฒนาบุคลากรหลายหลักสูตร โดยเฉพาะผู้นำชุมชน มีหลักสูตรหลักภายใต้กรอบแนวคิด
"พัฒนาผู้นำชุมชนอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และทั่วถึง" จำนวน ๔ หลักสูตร คือ
 
1.หลักสูตรผู้นำการพัฒนา (Development Leader)
ระยะเวลา 3 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบริหารจัดการชุมชน ผลลัพธ์ที่ได้ ก่อให้เกิดพลังเครือข่ายผู้นำชุมชนที่จะไปขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ อย่างเป็นรูปธรรม
  2.หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน (Smart Leader)
ระยะเวลา 11 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการชุมชน และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งให้ผู้นำชุมชนมีภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม และเป็นแกนหลัก ในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ในที่สุด
     
3.หลักสูตรผู้นำนวัตกรรม (Innovative Leader)
ระยะเวลา 10 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกฝนทักษะการคิดเชิงระบบ การสังเคราะห์ข้อมูล เชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลในชุมชน นำข้อมูลมาสร้างนวัตกรรม การพัฒนา และสร้างเครือข่าย
  4.หลักสูตรผู้นำขั้นก้าวหน้า (Strategic Leader)
ระยะเวลา 15 วัน

มีวัตถุประสงค์ จะให้ผู้นำชุมชนสามารถกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชุมชน และสามารถกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ อย่างยั่งยืน
 
 
 
 
 
     
     
Untitled Document

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 บ้านสวนหงษ์ ตำบลสาริกา อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครนายก 26000 โทรศัพท์ 037-328064 โทรสาร 037-328064 [แผนที่]   [การเดินทาง]
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
พัฒนาระบบโดย นายวสันต์ มาชัยภูมิ Copyright 2013 by cddnakhonnayok.com