ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก :: Community Development Learning Center - Nakhonnayok สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 
 
Find us on Social Media
หน้าหลัก   เกี่ยวกับเรา ภาพกิจกรรม /VDO บริการหลักสูตร อาคารสถานที่ คลังความรู้ KM คลังข้อมูล ติดต่อเรา
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก :: Community Development Learning Center - Nakhonnayok สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
     
วีดีโอสรุปกิจกรรม    
   
   

[ดูวีดีโอ เพิ่มเติม]

 
16 กุมภาพันธ์ 2558
17 กุมภาพันธ์ 2558
18 กุมภาพันธ์ 2558
19 กุมภาพันธ์ 2558
20 กุมภาพันธ์ 2558
21-22 กุมภาพันธ์ 2558
23-24 กุมภาพันธ์ 2558
25 กุมภาพันธ์ 2558
26 กุมภาพันธ์ 2558
Download
 

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย
   
วันที่อบรม วิชา วิทยากร เอกสาร
16 กุมภาพันธ์ 2558
จัดทำประวัติ/ปฐมนิเทศ/ชี้แจงวัตถุประสงค์
ทีม ศพช.นครนายก
 
พิธีเปิด / บรรยายพิเศษ
โดยผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน
ดร. อัจฉราวรรณ มณีขัติย์
ผอ.ศพช.นครนายก พบปะผู้นำ
ผอ.ชัยวัฒน์ แสงศรี
 
ปรับฐานการเรียนรู้
ทีม ศพช.นครนายก
 
เปิดใจเพื่อนร่วมอุดมการณ์
ทีม ศพช.นครนายก
17 กุมภาพันธ์ 2558
กิจกรรมเสริมคุณค่าผู้นำ
ทีม ศพช.นครนายก
 
มาตรฐานงานชุมชน (มชช.)
ทีม ศพช.นครนายก
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ฯ
อ.ปัญญา ปุลิเวคินทร์
18 กุมภาพันธ์ 2558
กิจกรรมเสริมคุณค่าผู้นำ
ทีม ศพช.นครนายก
 
 
การพัฒนากระบวนทัศน์และภาวะผู้นำชุมชนยุคใหม่
นายพิสันติ์ ประทานชวโน
 
ภาพยนต์เพื่อการเรียนรู้
ทีม ศพช.นครนายก
19 กุมภาพันธ์ 2558
กิจกรรมเสริมคุณค่าผู้นำ
ทีม ศพช.นครนายก
การบริหารจัดการชุมชนและเครือข่าย
ดร.ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์
20 กุมภาพันธ์ 2558
กิจกรรมเสริมคุณค่าผู้นำ
กิจกรรมเสริมคุณค่าผู้นำ
 
การบริหารความขัดแย้งเพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน
อ.จักรพันธ์ จันทรัศมี
21-22 กุมภาพันธ์ 2558
กิจกรรมเสริมคุณค่าผู้นำ
ทีม ศพช.นครนายก
 
ศิลปะการสื่อสารของผู้นำสู่ความเป็นเลิศ
ผอ.ทรงพล วิชัยขัทคะ พร้อมทีมงาน
 
ชี้แจงการศึกษาดูงาน
ทีม ศพช.นครนายก
 
23-24 กุมภาพันธ์ 2558
ศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ
ทีม ศพช.นครนายก
 
ศึกษาดูงานชุมชนบริหารจัดการดีเด่น
ทีม ศพช.นครนายก
 
นำเสนอแลกเปลี่ยนการศึกษาดูงาน
ทีม ศพช.นครนายก
25 กุมภาพันธ์ 2558
กิจกรรมเสริมคุณค่าผู้นำ
ทีม ศพช.นครนายก
 
การพัฒนาประเทศและชุมชนท้องถิ่นไทย
รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ
 
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
 
26 กุมภาพันธ์ 2558
สรุปภาพรวมโครงการ
ทีม ศพช.นครนายก
 
แนวทางการดำเนินงาน
ของผู้นำในสถานการณ์ปัจจุบัน
ทีม ศพช.นครนายก
 
บรรยายพิเศษโดยผู้บริหารกรมฯ
ผู้บริหารกรม
 
 
พิธีปิด / มอบประกาศนียบัตร / อำลา
ทีม ศพช.นครนายก
 
 
 
 
 
 
 
เรามีหลักสูตรพัฒนาบุคลากรหลายหลักสูตร โดยเฉพาะผู้นำชุมชน มีหลักสูตรหลักภายใต้กรอบแนวคิด
"พัฒนาผู้นำชุมชนอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และทั่วถึง" จำนวน ๔ หลักสูตร คือ
 
1.หลักสูตรผู้นำการพัฒนา (Development Leader)
ระยะเวลา 3 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบริหารจัดการชุมชน ผลลัพธ์ที่ได้ ก่อให้เกิดพลังเครือข่ายผู้นำชุมชนที่จะไปขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ อย่างเป็นรูปธรรม
  2.หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน (Smart Leader)
ระยะเวลา 11 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการชุมชน และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งให้ผู้นำชุมชนมีภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม และเป็นแกนหลัก ในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ในที่สุด
     
3.หลักสูตรผู้นำนวัตกรรม (Innovative Leader)
ระยะเวลา 10 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกฝนทักษะการคิดเชิงระบบ การสังเคราะห์ข้อมูล เชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลในชุมชน นำข้อมูลมาสร้างนวัตกรรม การพัฒนา และสร้างเครือข่าย
  4.หลักสูตรผู้นำขั้นก้าวหน้า (Strategic Leader)
ระยะเวลา 15 วัน

มีวัตถุประสงค์ จะให้ผู้นำชุมชนสามารถกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชุมชน และสามารถกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ อย่างยั่งยืน
 
 
 
 
 
     
     
Untitled Document

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 บ้านสวนหงษ์ ตำบลสาริกา อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครนายก 26000 โทรศัพท์ 037-328064 โทรสาร 037-328064 [แผนที่]   [การเดินทาง]
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
พัฒนาระบบโดย นายวสันต์ มาชัยภูมิ Copyright 2013 by cddnakhonnayok.com