ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก :: Community Development Learning Center - Nakhonnayok สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 
 
Find us on Social Media
หน้าหลัก   เกี่ยวกับเรา ภาพกิจกรรม /VDO บริการหลักสูตร อาคารสถานที่ คลังความรู้ KM คลังข้อมูล ติดต่อเรา
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก :: Community Development Learning Center - Nakhonnayok สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ตรวจสอบการจัดส่งหนังสือรุ่น Smart Leader 21  
 
 
16 กุมภาพันธ์ 2558
17 กุมภาพันธ์ 2558
18 กุมภาพันธ์ 2558
19 กุมภาพันธ์ 2558
20 กุมภาพันธ์ 2558
21-22 กุมภาพันธ์ 2558
23-24 กุมภาพันธ์ 2558
25 กุมภาพันธ์ 2558
26 กุมภาพันธ์ 2558
Download

 

: ผู้รับได้รับเรียบร้อยแล้ว : อยู่ระหว่างการจัดส่ง
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
จังหวัด
หมายเลขสิ่งของ EMS
สถานะ
1
นาง ศุภพิตา บุญสอาด ลพบุรี
EL948250126TH
2
นาย สุรชัย เล็กกำพุช ตราด
EL948250143TH
3
นาย สัมฤทธิ์ โพธิ์ขาว ร้อยเอ็ด
EL948250055TH
4
นาย ภูบาล ชาติชนะ ขอนแก่น
EL948250069TH
5
นาย สุรีย์ ลาภเสนา อุดรธานี
EL948250041TH
6
นาย ทองปาน อินทฤาชัย อุดรธานี
EL948250038TH
7
นาย สุรณัฐช์ จาบกระโทก สกลนคร
EL948249984TH
8
นาย ราวิ วรรณโส กาฬสินธุ์
EL948249953TH
9
นาง พนม เมฆดินแดง สุโขทัย
EL948249967TH
10
นาง บุญส่ง แสนสงค์ พิจิตร
EL948249975TH
11
นาย นัฐยุทธ ร่มโพรีย์ ราชบุรี
EL948250130TH
12
น.ส. จีรพรรณ์ เข็มเพ็ชร ชุมพร
EL948250015TH
13
นาง สุวรรณ ขมักการ พังงา
EL948250024TH
14
นาง อรอุมา เรืองสวัสดิ์ สงขลา
EL948249998TH
15
นาย จตุรพร นิราราช นครราชสีมา
EL948250007TH
16
นาย สกุลชัย มะลิซ้อน สุรินทร์
EL948250109TH
17
นาย ชัชวาลย์ บำรุงชัย ชัยภูมิ
EL948250112TH
18
นาง พนิตตา เลาวพงศ์ พระนครศรีอยุธยา
EL948250165TH
19
นาง กัญญาภัค เชยทอง อุตรดิตถ์
EL948249406TH
20
นาง พชรพรรณ เพิ่มสมบูรณ์ สระแก้ว
EL948250157TH
21
นาย วิสูตร มหานาค สมุทรปราการ
EL948250174TH
22
นาง จันญาวรรณ สังขทิพย์ ร้อยเอ็ด
EL948250090TH
23
นาย ชัยยา วงษ์วอน ขอนแก่น
EL948250086TH
24
น.ส. อรุณี ตลิ่งไธสง ขอนแก่น
EL948250072TH
25
นาย วิทูรย์ ศรีวิชา อุดรธานี
EL948249936TH
26
นาย สนิท จันทร์โพธิ์ สกลนคร
EL948249940TH
27
นาย เทพธวี ศรีมุขดา กาฬสินธุ์
EL948249922TH
28
นาย สถาปนันท์ พวงมาลา แพร่
EL948249905TH
29
นาง ประทีป รัศมี อุทัยธานี
EL948249919TH
30
นาย เมือง ทองสุข พิจิตร
EL948249882TH
31
นาย ศักดิ์สิทธิ์ แก่นศักดิ์ ราชบุรี
EL948250188TH
32
นาย บุญนัด เพชรตะโก ชุมพร
EL948249896TH
33
น.ส. อุไรวรรณ เกตุแก้ว พังงา
EL948249865TH
34
น.ส. กลอยใจ สภาผล สงขลา
EL948249879TH
35
นาย สิทธิพล ทิศกระโทก นครราชสีมา
EL948249851TH
36
นาย สำรอง จันทร์ปาน สุรินทร์
EL948249848TH
37
นาย ตะวัน สง่าแดน ชัยภูมิ
EL948249834TH
38
น.ส. ญาณิศา จันทะกล มหาสารคาม
EL948249825TH
39
นาง กาญจนา ปานสอน ลพบุรี
EL948250205TH
40
นาย สมบูรณ์ ศรีชนะ ร้อยเอ็ด
EL948249817TH
41
น.ส. ประดิษฐา สังซา ร้อยเอ็ด
EL948249794TH
42
นาย สุพรรณวัฒน์ มีศรี ขอนแก่น
EL948249803TH
43
นาย บุญเสริม สร้อยไข ขอนแก่น
EL948249777TH
44
นาย วีระศักดิ์ พลวาปี อุดรธานี
EL948249785TH
45
นาย สลับ สังวรติตร สกลนคร
EL498249335TH
46
นาย สุพงษ์พิศ ภูขาว กาฬสินธุ์
EL948249539TH
47
นาง แสงยวน รินบุตร แพร่
EL948249508TH
48
นาย อนันต์ โฉมศรี อุทัยธานี
EL948249511TH
49
นาย บรรเจิด ทิศอุดร สุโขทัย
EL948249485TH
50
นาย เทียม ทิมทอง ราชบุรี
EL948250262TH
51
นาย อนันต์ เนียมนาค สมุทรสาคร
EL948249437TH
52
นาง อุสาห์ ไทรชมภู ชุมพร
EL948249445TH
53
นาย เกียรติศักดิ์ จงเพ็งกลาง นครราชสีมา
EL948249410TH
54
น.ส. วาสนา นาดี นครราชสีมา
EL948249423TH
55
นาย วิเชียร อยาดี ชัยภูมิ
EL948249397TH
56
นาง สังวาลย์ หลักดี นครนายก
EL948249370TH
57
นาย สุนัน โพธิ์เปี้ยศรี ร้อยเอ็ด
EL948249383TH
58
นาย สมพร พันเวียง ขอนแก่น
EL948249352TH
59
นาย พรมวิจิตร แก้วไสย์ ขอนแก่น
EL948249366TH
60
นาย สุริยา อินทร์กง อุดรธานี
EL948249349TH
61
นาง ราศรี วรอิทธินันท์ สกลนคร
EL948249627TH
62
นาย สุรัตน์ ทองแปลง กาฬสินธุ์
EL948249613TH
63
นาย ธวัช แกว่นเขตรการณ์ อุทัยธานี
EL948249595TH
64
นาง ศรีสอางค์ สุขโชติ อุตรดิตถ์
EL948249600TH
65
น.ส. นฐพร คงเนียม สุโขทัย
EL948249573TH
66
นาย บุรันทร์ มีเทียม พิจิตร
EL948249587TH
67
น.ส. ชัญญภัส ใจสุภาพ สมุทรสงคราม
EL948250245TH
68
นาย สนอง ทองจาด ราชบุรี
EL948249560TH
69
นาย กลั้น บัวสาย สตูล
EL948249556TH
70
น.ส. นงเยาว์ สุวรรณทวี สงขลา
EL948249542TH
71
นาย วินัส ซอสูงเนิน นครราชสีมา
EL948249525TH
72
นาย สมทรง โสปกระโทก นครราชสีมา
EL948249499TH
73
นาย ศุภชัย สมศรี สุรินทร์
EL948249471TH
74
น.ส. กนกวรรณ พึ่งกุศล ชัยภูมิ
EL948249454TH
75
นาย สนั่น ปะราชิโก มหาสารคาม
EL948249468TH
76
นาย สมภาน การภักดี ชัยนาท
EL948250191TH
77
น.ส. พรชณิตว์ แสงอ่อน ชัยนาท
EL948250228TH
78
นาง สายหยุด อินทร์ประสงค์ สระแก้ว
EL948250214TH
79
ดต. เรืองศักดิ์ สรเดช จันทบุรี
EL948250231TH
80
ร.ต. สุนทร ไชยน้ำอ้อม ร้อยเอ็ด
EL948249763TH
81
นาย ยรรยง กิริยะ ร้อยเอ็ด
EL948249750TH
82
นาย สมยศ เวฬุวนารักษ์ ขอนแก่น
EL948249746TH
83
นาย จำรัส ลาไป อุดรธานี
EL948249732TH
84
นาย จันทจร พิทักษ์กุล สกลนคร
EL948249729TH
85
นาย ถวิล จำปาไชย กาฬสินธุ์
EL948249715TH
86
น.ส. เสมียน ทิพยาวงศ์ อุตรดิตถ์
EL948249692TH
87
น.ส. วันเพ็ญ ดาวเรือง สุโขทัย
EL948249701TH
88
น.ส. ขวันดาว น้อยอินทร์ พิจิตร
EL948249675TH
89
นาย เสน่ห์ หลสุวรรณ สมุทรสงคราม
EL948250259TH
90
นาย ชัยวัตน์ ตะโกนอก ระนอง
EL948249689TH
91
นาย ศักริยา หลำหลี สงขลา
EL948249658TH
92
นาย สรรเพชญ์ นิ่มกัน นครราชสีมา
EL948249661TH
93
นาย รังสรรค์ วิวาสุข สุรินทร์
EL948249635TH
94
นาง รัตน์ดา ใจเก่งดี มหาสารคาม
EL948249644TH
 
 
++ ค้นหาใหม่อีกครั้ง คลิ๊กที่นี่! ++
 
 
 
 
เรามีหลักสูตรพัฒนาบุคลากรหลายหลักสูตร โดยเฉพาะผู้นำชุมชน มีหลักสูตรหลักภายใต้กรอบแนวคิด
"พัฒนาผู้นำชุมชนอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และทั่วถึง" จำนวน ๔ หลักสูตร คือ
 
1.หลักสูตรผู้นำการพัฒนา (Development Leader)
ระยะเวลา 3 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบริหารจัดการชุมชน ผลลัพธ์ที่ได้ ก่อให้เกิดพลังเครือข่ายผู้นำชุมชนที่จะไปขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ อย่างเป็นรูปธรรม
  2.หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน (Smart Leader)
ระยะเวลา 11 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการชุมชน และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งให้ผู้นำชุมชนมีภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม และเป็นแกนหลัก ในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ในที่สุด
     
3.หลักสูตรผู้นำนวัตกรรม (Innovative Leader)
ระยะเวลา 10 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกฝนทักษะการคิดเชิงระบบ การสังเคราะห์ข้อมูล เชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลในชุมชน นำข้อมูลมาสร้างนวัตกรรม การพัฒนา และสร้างเครือข่าย
  4.หลักสูตรผู้นำขั้นก้าวหน้า (Strategic Leader)
ระยะเวลา 15 วัน

มีวัตถุประสงค์ จะให้ผู้นำชุมชนสามารถกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชุมชน และสามารถกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ อย่างยั่งยืน
 
 
 
 
 
     
     
Untitled Document

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 บ้านสวนหงษ์ ตำบลสาริกา อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครนายก 26000 โทรศัพท์ 037-328064 โทรสาร 037-328064 [แผนที่]   [การเดินทาง]
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
พัฒนาระบบโดย นายวสันต์ มาชัยภูมิ Copyright 2013 by cddnakhonnayok.com