ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก :: Community Development Learning Center - Nakhonnayok สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 
 
Find us on Social Media
หน้าหลัก   เกี่ยวกับเรา ภาพกิจกรรม /VDO บริการหลักสูตร อาคารสถานที่ คลังความรู้ KM คลังข้อมูล ติดต่อเรา
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก :: Community Development Learning Center - Nakhonnayok สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 
วีดีโอรวบรวมกิจกรรม/การบรรยาย

[ดูวีดีโอ เพิ่มเติม]

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย
รุ่นที่ วันที่อบรม พื้นที่เป้าหมาย (จังหวัด) รูปภาพ เอกสาร
1
28 ตุลาคม 2557
ตำบลบ้านแค อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
29 ตุลาคม 2557
ตำบลตาลเอน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
30 ตุลาคม 2557
         
2
9 พฤศจิกายน 2557
ตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
10 พฤศจิกายน 2557
ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
11 พฤศจิกายน 2557
         
3
12 พฤศจิกายน 2557
ตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
13 พฤศจิกายน 2557
ตำบลคลองพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
14 พฤศจิกายน 2557
         
4
17 พฤศจิกายน 2557
ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
 
18 พฤศจิกายน 2557
ตำบลคลอง 5 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 
19 พฤศจิกายน 2557
         
5
20 พฤศจิกายน 2557
ตำบลสามเรือน อำเภอปางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
21 พฤศจิกายน 2557
ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
22 พฤศจิกายน 2557
         
6
15 ธันวาคม 2557
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
 
16 ธันวาคม 2557
ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
 
17 ธันวาคม 2557
         
7
22 ธันวาคม 2557
ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
 
23 ธันวาคม 2557
ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
 
24 ธันวาคม 2557
         
8
25 ธันวาคม 2557
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
26 ธันวาคม 2557
ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
27 ธันวาคม 2557
         
9
7 มกราคม 2558
ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
 
8 มกราคม 2558
ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
 
9 มกราคม 2558
 
 
 
 
 
เรามีหลักสูตรพัฒนาบุคลากรหลายหลักสูตร โดยเฉพาะผู้นำชุมชน มีหลักสูตรหลักภายใต้กรอบแนวคิด
"พัฒนาผู้นำชุมชนอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และทั่วถึง" จำนวน ๔ หลักสูตร คือ
 
1.หลักสูตรผู้นำการพัฒนา (Development Leader)
ระยะเวลา 3 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบริหารจัดการชุมชน ผลลัพธ์ที่ได้ ก่อให้เกิดพลังเครือข่ายผู้นำชุมชนที่จะไปขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ อย่างเป็นรูปธรรม
  2.หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน (Smart Leader)
ระยะเวลา 11 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการชุมชน และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งให้ผู้นำชุมชนมีภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม และเป็นแกนหลัก ในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ในที่สุด
     
3.หลักสูตรผู้นำนวัตกรรม (Innovative Leader)
ระยะเวลา 10 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกฝนทักษะการคิดเชิงระบบ การสังเคราะห์ข้อมูล เชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลในชุมชน นำข้อมูลมาสร้างนวัตกรรม การพัฒนา และสร้างเครือข่าย
  4.หลักสูตรผู้นำขั้นก้าวหน้า (Strategic Leader)
ระยะเวลา 15 วัน

มีวัตถุประสงค์ จะให้ผู้นำชุมชนสามารถกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชุมชน และสามารถกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ อย่างยั่งยืน
 
 
 
 
 
     
     
Untitled Document

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 บ้านสวนหงษ์ ตำบลสาริกา อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครนายก 26000 โทรศัพท์ 037-328064 โทรสาร 037-328064 [แผนที่]   [การเดินทาง]
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
พัฒนาระบบโดย นายวสันต์ มาชัยภูมิ Copyright 2013 by cddnakhonnayok.com