ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก :: Community Development Learning Center - Nakhonnayok สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 
 
Find us on Social Media
หน้าหลัก   เกี่ยวกับเรา ภาพกิจกรรม /VDO บริการหลักสูตร อาคารสถานที่ คลังความรู้ KM คลังข้อมูล ติดต่อเรา
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก :: Community Development Learning Center - Nakhonnayok สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
     
วีดีโอรวบรวมกิจกรรม/การบรรยาย    
   
   

[ดูวีดีโอ เพิ่มเติม]


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย
 
   
วันที่อบรม วิชา วิทยากร เอกสาร
4 กุมภาพันธ์ 2558
ลงทะเบียน-พิธีเปิด
ทีมวิทยากร ศพช. นครนายก
 
ผอ.สถาบันฯกล่าวต้อนรับ
ดร. อัจฉราวรรณ มณีขัติย์
 
กิจกรรมการสาธิตของสมาชิกผู้นำจากภาคต่างๆ
ผู้เข้าประชุม
 
ผอ-ศพชนครนายก-พบผู้นำ
นายชัยวัฒน์ แสงศรี
 
กิจกรรม Walk Rally
ทีมวิทยากร ศพช.นครนายก
 
กิจกรรมศิลปะการแสดง4ภาค่า
ผู้เข้าประชุม
 
5 กุมภาพันธ์ 2558
กิจกรรมเสริมคุณค่า
ทีมวิทยากร ศพช.นครนายก
 
กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนเครือข่าย
ผู้นำการพัฒนาชุมชนในทศวรรษหน้า
รศ.ดร.ปรีดี โชติช่วง
 
กิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์
ผอ.ชัยวัฒน์ แสงศรี
 
6 กุมภาพันธ์ 2558
กิจกรรมเสริมคุณค่า
ทีมวิทยากร ศพช.นครนายก
 
การสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชน 4 ภาค
และ การจับคู่ไขว้
ทีมวิทยากร ศพช.นครนายก
 
พิธีปิดการประชุม
ทีมวิทยากร ศพช.นครนายก
 
 
รูปวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558
รูปวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
รูปวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
 

 

 
 
 
 
เรามีหลักสูตรพัฒนาบุคลากรหลายหลักสูตร โดยเฉพาะผู้นำชุมชน มีหลักสูตรหลักภายใต้กรอบแนวคิด
"พัฒนาผู้นำชุมชนอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และทั่วถึง" จำนวน ๔ หลักสูตร คือ
 
1.หลักสูตรผู้นำการพัฒนา (Development Leader)
ระยะเวลา 3 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบริหารจัดการชุมชน ผลลัพธ์ที่ได้ ก่อให้เกิดพลังเครือข่ายผู้นำชุมชนที่จะไปขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ อย่างเป็นรูปธรรม
  2.หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน (Smart Leader)
ระยะเวลา 11 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการชุมชน และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งให้ผู้นำชุมชนมีภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม และเป็นแกนหลัก ในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ในที่สุด
     
3.หลักสูตรผู้นำนวัตกรรม (Innovative Leader)
ระยะเวลา 10 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกฝนทักษะการคิดเชิงระบบ การสังเคราะห์ข้อมูล เชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลในชุมชน นำข้อมูลมาสร้างนวัตกรรม การพัฒนา และสร้างเครือข่าย
  4.หลักสูตรผู้นำขั้นก้าวหน้า (Strategic Leader)
ระยะเวลา 15 วัน

มีวัตถุประสงค์ จะให้ผู้นำชุมชนสามารถกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชุมชน และสามารถกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ อย่างยั่งยืน
 
 
 
 
 
     
     
Untitled Document

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 บ้านสวนหงษ์ ตำบลสาริกา อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครนายก 26000 โทรศัพท์ 037-328064 โทรสาร 037-328064 [แผนที่]   [การเดินทาง]
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
พัฒนาระบบโดย นายวสันต์ มาชัยภูมิ Copyright 2013 by cddnakhonnayok.com