ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก :: Community Development Learning Center - Nakhonnayok สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 
 
Find us on Social Media
หน้าหลัก   เกี่ยวกับเรา ภาพกิจกรรม /VDO บริการหลักสูตร อาคารสถานที่ คลังความรู้ KM คลังข้อมูล ติดต่อเรา
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก :: Community Development Learning Center - Nakhonnayok สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
     
วีดีโอรวบรวมกิจกรรม/การบรรยาย    
   
   

[ดูวีดีโอ เพิ่มเติม]


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย
   
   
วันที่อบรม วิชา วิทยากร วีดีโอ เอกสาร
14 มกราคม 2558
ปฐมนิเทศ/ปรับฐานการเรียนรู้
ทีมวิทยากร ศพช. นครนายก
 
พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ
ดร. อัจฉราวรรณ มณีขัติย์
   
กิจกรรมเสริมคุณค่า
ทีมวิทยากร ศพช. นครนายก
   
15 มกราคม 2558
กิจกรรมเสริมคุณค่า
ทีม กว.
   
ผู้นำบุกเบิก
นายบรรจง แซ่อึ้ง
 
ชีวิตผู้นำและจุดเปลี่ยน
ผอ.ชัยวัฒน์ แสงศรี
กิจกรรมเสริมคุณค่า
ทีมวิทยากร ศพช. นครนายก
   
16 มกราคม 2558
แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก
นายพิสันติ์ ประทานชวโน
การมองเห็นองค์รวมและค้นหาจุดเปลี่ยนของชุมชน
นายพิสันติ์ ประทานชวโน
กิจกรรมเสริมคุณค่า
ทีม กว.
   
17-18 มกราคม 2558
เทคนิคและเครื่องมือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
อ.ทรงพล วิชัยขัทคะ
19 มกราคม 2558
การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน
อ.ประภา ปานนิตยกุล
การจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
อ.ประภา ปานนิตยกุล
20-21 มกราคม 2558
การศึกษาดูงาน
ทีมวิทยากร ศพช. นครนายก
22 มกราคม 2558
การสร้างนวัตกรรมการพัฒนา : งานใหม่ที่ท้าทาย
รอง อพช.สายพิรุณ น้อยศิริ
สร้างเครือข่ายผู้นำนวัตกรรม
ทีมวิทยากร ศพช. นครนายก
23 มกราคม 2558
แนวทางการบริหารจัดการชุมชน :
นำเสนองานพัฒนา
ทีมวิทยากร ศพช. นครนายก
วีดีทัศน์สรุปกิจกรรมโครงการ
พิธีปิดการอบรม
 
14 มกราคม 2558
15 มกราคม 2558
16 มกราคม 2558
17 มกราคม 2558
18 มกราคม 2558
19 มกราคม 2558
20 มกราคม 2558
21 มกราคม 2558
22 มกราคม 2558
23 มกราคม 2558
 

 

 
 
 
 
เรามีหลักสูตรพัฒนาบุคลากรหลายหลักสูตร โดยเฉพาะผู้นำชุมชน มีหลักสูตรหลักภายใต้กรอบแนวคิด
"พัฒนาผู้นำชุมชนอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และทั่วถึง" จำนวน ๔ หลักสูตร คือ
 
1.หลักสูตรผู้นำการพัฒนา (Development Leader)
ระยะเวลา 3 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบริหารจัดการชุมชน ผลลัพธ์ที่ได้ ก่อให้เกิดพลังเครือข่ายผู้นำชุมชนที่จะไปขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ อย่างเป็นรูปธรรม
  2.หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน (Smart Leader)
ระยะเวลา 11 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการชุมชน และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งให้ผู้นำชุมชนมีภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม และเป็นแกนหลัก ในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ในที่สุด
     
3.หลักสูตรผู้นำนวัตกรรม (Innovative Leader)
ระยะเวลา 10 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกฝนทักษะการคิดเชิงระบบ การสังเคราะห์ข้อมูล เชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลในชุมชน นำข้อมูลมาสร้างนวัตกรรม การพัฒนา และสร้างเครือข่าย
  4.หลักสูตรผู้นำขั้นก้าวหน้า (Strategic Leader)
ระยะเวลา 15 วัน

มีวัตถุประสงค์ จะให้ผู้นำชุมชนสามารถกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชุมชน และสามารถกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ อย่างยั่งยืน
 
 
 
 
 
     
     
Untitled Document

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 บ้านสวนหงษ์ ตำบลสาริกา อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครนายก 26000 โทรศัพท์ 037-328064 โทรสาร 037-328064 [แผนที่]   [การเดินทาง]
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
พัฒนาระบบโดย นายวสันต์ มาชัยภูมิ Copyright 2013 by cddnakhonnayok.com