ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก :: Community Development Learning Center - Nakhonnayok สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 
 
Find us on Social Media
หน้าหลัก   เกี่ยวกับเรา ภาพกิจกรรม /VDO บริการหลักสูตร อาคารสถานที่ คลังความรู้ KM คลังข้อมูล ติดต่อเรา
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก :: Community Development Learning Center - Nakhonnayok สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 

[ดูวีดีโอ เพิ่มเติม]

 
20 เมษายน 2558
21 เมษายน 2558
22 เมษายน 2558
23 เมษายน 2558
24 เมษายน 2558
 

 

วันที่อบรม วิชา วิทยากร รูปภาพ เอกสาร
20 เมษายน 2558
รายงานตัว-พิธีเปิดการฝึกอบรม-ปรับฐานการเรียนรู้
ทีมวิทยากร ศพช.นครนายก
 
ความรู้พื้นฐานเพื่อการสนทนาภาษาอังกฤษ
อ.สหรัฐ ดาวพิเศษ , อ.อรรณพ พึ่งเชื้อ ,อ.พชรวรวรรณ บุญญาลัย
เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
อ.สหรัฐ ดาวพิเศษ , อ.อรรณพ พึ่งเชื้อ ,อ.พชรวรวรรณ บุญญาลัย
21 เมษายน 2558
เรื่องดีๆมีไว้แบ่งปัน
ทีมวิทยากร ศพช.นครนายก
 
 
สงครามคำศัพท์
อ.สหรัฐ ดาวพิเศษ , อ.อรรณพ พึ่งเชื้อ ,อ.พชรวรวรรณ บุญญาลัย
 
การอ่านและทำความเข้าใจเรื่องราวจากบทเพลง
อ.สหรัฐ ดาวพิเศษ , อ.อรรณพ พึ่งเชื้อ ,อ.พชรวรวรรณ บุญญาลัย
 
การใช้ประโยคและคำพูดง่ายๆ
อ.สหรัฐ ดาวพิเศษ , อ.อรรณพ พึ่งเชื้อ ,อ.พชรวรวรรณ บุญญาลัย
22 เมษายน 2558
เรื่องดีๆมีไว้แบ่งปัน
ทีมวิทยากร ศพช.นครนายก
 
การอ่านและทำความเข้าใจเรื่องราว
อ.สหรัฐ ดาวพิเศษ , อ.อรรณพ พึ่งเชื้อ ,อ.พชรวรวรรณ บุญญาลัย
ฝึกทักษะการฟัง
อ.สหรัฐ ดาวพิเศษ , อ.อรรณพ พึ่งเชื้อ ,อ.พชรวรวรรณ บุญญาลัย
23 เมษายน 2558
เรื่องดีๆมีไว้แบ่งปัน
ทีมวิทยากร ศพช.นครนายก
 
 
สุนทรพจน์แบบง่ายๆ
อ.สหรัฐ ดาวพิเศษ , อ.อรรณพ พึ่งเชื้อ ,อ.พชรวรวรรณ บุญญาลัย
 
เปิดหมู่บ้านต้อนนรับชาวต่างชาติ
อ.สหรัฐ ดาวพิเศษ , อ.อรรณพ พึ่งเชื้อ ,อ.พชรวรวรรณ บุญญาลัย
 
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
ทีมวิทยากร ศพช.นครนายก
 
24 เมษายน 2558
เรื่องดีๆมีไว้แบ่งปัน
ทีมวิทยากร ศพช.นครนายก
 
อวัจนภาษาและมารยาทในการใช้ภาษาอังกฤษ
อ.สหรัฐ ดาวพิเศษ , อ.อรรณพ พึ่งเชื้อ ,อ.พชรวรวรรณ บุญญาลัย
ต่อยอดเพื่อเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
อ.สหรัฐ ดาวพิเศษ , อ.อรรณพ พึ่งเชื้อ ,อ.พชรวรวรรณ บุญญาลัย
สรุปการเรียนรู้-พิธีปิด
ทีมวิทยากร ศพช.นครนายก
 
 
 
 
 
 
 
เรามีหลักสูตรพัฒนาบุคลากรหลายหลักสูตร โดยเฉพาะผู้นำชุมชน มีหลักสูตรหลักภายใต้กรอบแนวคิด
"พัฒนาผู้นำชุมชนอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และทั่วถึง" จำนวน ๔ หลักสูตร คือ
 
1.หลักสูตรผู้นำการพัฒนา (Development Leader)
ระยะเวลา 3 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบริหารจัดการชุมชน ผลลัพธ์ที่ได้ ก่อให้เกิดพลังเครือข่ายผู้นำชุมชนที่จะไปขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ อย่างเป็นรูปธรรม
  2.หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน (Smart Leader)
ระยะเวลา 11 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการชุมชน และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งให้ผู้นำชุมชนมีภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม และเป็นแกนหลัก ในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ในที่สุด
     
3.หลักสูตรผู้นำนวัตกรรม (Innovative Leader)
ระยะเวลา 10 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกฝนทักษะการคิดเชิงระบบ การสังเคราะห์ข้อมูล เชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลในชุมชน นำข้อมูลมาสร้างนวัตกรรม การพัฒนา และสร้างเครือข่าย
  4.หลักสูตรผู้นำขั้นก้าวหน้า (Strategic Leader)
ระยะเวลา 15 วัน

มีวัตถุประสงค์ จะให้ผู้นำชุมชนสามารถกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชุมชน และสามารถกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ อย่างยั่งยืน
 
 
 
 
 
     
     
Untitled Document

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 บ้านสวนหงษ์ ตำบลสาริกา อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครนายก 26000 โทรศัพท์ 037-328064 โทรสาร 037-328064 [แผนที่]   [การเดินทาง]
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
พัฒนาระบบโดย นายวสันต์ มาชัยภูมิ Copyright 2013 by cddnakhonnayok.com