ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก :: Community Development Learning Center - Nakhonnayok สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 
 
Find us on Social Media
หน้าหลัก   เกี่ยวกับเรา ภาพกิจกรรม /VDO บริการหลักสูตร อาคารสถานที่ คลังความรู้ KM คลังข้อมูล ติดต่อเรา
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก :: Community Development Learning Center - Nakhonnayok สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
     
วีดีโอรวบรวมกิจกรรม/การบรรยาย    
   
 
รุ่นที่ 1

[ดูวีดีโอ เพิ่มเติม]


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย
 
รุ่นที่ 1 วิชา วิทยากร เอกสาร
9 กุมภาพันธ์ 2558
รายงานตัว/พิธีเปิด/บรรยายพิเศษ
ทีมวิทยากร ศพช. นครนายก / ผู้บริหาร ธกส.
ปรับฐานการเรียนรู้
ทีมวิทยากร ศพช. นครนายก
กระบวนทัศน์และภาวะผู้นำชุมชน
ทีมวิทยากร ศพช. นครนายก
กิจกรรมเสริมคุณค่าผู้นำ
-
10 กุมภาพันธ์ 2558
กิจกรรม กว.
ทีมวิทยากร ศพช.นครนายก
 
ศิลปะการสื่อสารของผู้นำสู่ความเป็นเลิศ
ทีมวิทยากร ศพช.นครนายก
 
กิจกรรมเสริมคุณค่าผู้นำ
-  
11 กุมภาพันธ์ 2558
กิจกรรม กว.
ทีมวิทยากร ศพช.นครนายก
การบริหารจัดการกลุ่ม องค์กร เครือข่าย
ทีมวิทยากร ศพช.นครนายก
 
การจัดการการตลาด
ทีมวิทยากร ธกส.
 
กิจกรรมเสริมคุณค่าผู้นำ
-
12 กุมภาพันธ์ 2558
กิจกรรม กว.
ทีมวิทยากร ศพช.นครนายก
 
ธุรกิจธนาคาร
ทีมวิทยากร ธกส.
 
การจัดการการเงินสำหรับบุคคล
ทีมวิทยากร ธกส.
 
กิจกรรมเสริมคุณค่าผู้นำ
-
 
13 กุมภาพันธ์ 2558
กิจกรรม กว.
ทีมวิทยากร ศพช.นครนายก
การจัดการการเงินสำหรับธุรกิจ
ทีมวิทยากร ธกส.
 
สรุป /ประเมิน/มอบภารกิจ
ทีมวิทยากร ธกส.
 
พิธีปิดการฝึกอบรม
-
 
รุ่นที่ 2 วิชา วิทยากร เอกสาร
23 มีนาคม 2558
รายงานตัว/พิธีเปิด/บรรยายพิเศษ
ทีมวิทยากร ศพช. นครนายก / ผู้บริหาร ธกส.
ปรับฐานการเรียนรู้
ทีมวิทยากร ศพช. นครนายก
กระบวนทัศน์และภาวะผู้นำชุมชน
ทีมวิทยากร ศพช. นครนายก
กิจกรรมเสริมคุณค่าผู้นำ
-
24 มีนาคม 2558
กิจกรรม กว.
ทีมวิทยากร ศพช.นครนายก
 
ศิลปะการสื่อสารของผู้นำสู่ความเป็นเลิศ
ทีมวิทยากร ศพช.นครนายก
 
กิจกรรมเสริมคุณค่าผู้นำ
-  
25 มีนาคม 2558
กิจกรรม กว.
ทีมวิทยากร ศพช.นครนายก
การบริหารจัดการกลุ่ม องค์กร เครือข่าย
ทีมวิทยากร ศพช.นครนายก
 
การจัดการการตลาด
ทีมวิทยากร ธกส.
 
กิจกรรมเสริมคุณค่าผู้นำ
-
26 มีนาคม 2558
กิจกรรม กว.
ทีมวิทยากร ศพช.นครนายก
 
ธุรกิจธนาคาร
ทีมวิทยากร ธกส.
 
การจัดการการเงินสำหรับบุคคล
ทีมวิทยากร ธกส.
 
กิจกรรมเสริมคุณค่าผู้นำ
-
 
27 มีนาคม 2558
กิจกรรม กว.
ทีมวิทยากร ศพช.นครนายก
การจัดการการเงินสำหรับธุรกิจ
ทีมวิทยากร ธกส.
 
สรุป /ประเมิน/มอบภารกิจ
ทีมวิทยากร ธกส.
 
พิธีปิดการฝึกอบรม
-
 
รูปวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
รูปวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
รูปวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
รูปวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
รูปวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
 
รุ่นที่ 2
รูปวันที่ 23 มีนาคม 2558
รูปวันที่ 24 มีนาคม 2558
รูปวันที่ 25 มีนาคม 2558
รูปวันที่ 26 มีนาคม 2558
รูปวันที่ 27 มีนาคม 2558
 
 
 
 

 

 
 
 
 
เรามีหลักสูตรพัฒนาบุคลากรหลายหลักสูตร โดยเฉพาะผู้นำชุมชน มีหลักสูตรหลักภายใต้กรอบแนวคิด
"พัฒนาผู้นำชุมชนอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และทั่วถึง" จำนวน ๔ หลักสูตร คือ
 
1.หลักสูตรผู้นำการพัฒนา (Development Leader)
ระยะเวลา 3 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบริหารจัดการชุมชน ผลลัพธ์ที่ได้ ก่อให้เกิดพลังเครือข่ายผู้นำชุมชนที่จะไปขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ อย่างเป็นรูปธรรม
  2.หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน (Smart Leader)
ระยะเวลา 11 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการชุมชน และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งให้ผู้นำชุมชนมีภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม และเป็นแกนหลัก ในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ในที่สุด
     
3.หลักสูตรผู้นำนวัตกรรม (Innovative Leader)
ระยะเวลา 10 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกฝนทักษะการคิดเชิงระบบ การสังเคราะห์ข้อมูล เชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลในชุมชน นำข้อมูลมาสร้างนวัตกรรม การพัฒนา และสร้างเครือข่าย
  4.หลักสูตรผู้นำขั้นก้าวหน้า (Strategic Leader)
ระยะเวลา 15 วัน

มีวัตถุประสงค์ จะให้ผู้นำชุมชนสามารถกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชุมชน และสามารถกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ อย่างยั่งยืน
 
 
 
 
 
     
     
Untitled Document

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 บ้านสวนหงษ์ ตำบลสาริกา อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครนายก 26000 โทรศัพท์ 037-328064 โทรสาร 037-328064 [แผนที่]   [การเดินทาง]
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
พัฒนาระบบโดย นายวสันต์ มาชัยภูมิ Copyright 2013 by cddnakhonnayok.com