ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก :: Community Development Learning Center - Nakhonnayok สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 
 
Find us on Social Media
หน้าหลัก   เกี่ยวกับเรา ภาพกิจกรรม /VDO บริการหลักสูตร อาคารสถานที่ คลังความรู้ KM คลังข้อมูล ติดต่อเรา
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก :: Community Development Learning Center - Nakhonnayok สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
     
วีดีโอรวบรวมกิจกรรม/การบรรยาย    
   
   

[ดูวีดีโอ เพิ่มเติม]

 
18 เมษายน 2557
19 เมษายน 2557
20 เมษายน 2557
21 เมษายน 2557
22 เมษายน 2557
23-24 เมษายน 2557
25-26 เมษายน 2557
27 เมษายน 2557
28 เมษายน 2557
View
Download

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย
   
วันที่อบรม วิชา วิทยากร วีดีโอ เอกสาร
18 เมษายน 2557
จัดทำประวัติ/ปฐมนิเทศ/ชี้แจงวัตถุประสงค์
ทีม ศพช.นครนายก
บรรยายพิเศษ โดยผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน
รองฯ พิสันต์ ประทานชวโน
ผอ.ศพช.นครนายก พบปะผู้นำ
ผอ.ชัยวัฒน์ แสงศรี
 
ปรับฐานการเรียนรู้
ทีม ศพช.นครนายก
 
กิจกรรมเสริมคุณค่าผู้นำ (มชช.)
อ.ศิววิทย์ อาชว์ปัณฑ์ธร
 
19 เมษายน 2557
การบริหารความขัดแย้ง
เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน
ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์
 
20 เมษายน 2557
การพัฒนาประเทศและชุมชนท้องถิ่นไทย
ดร.เสรี พงศ์พิศ
 
ภาพยนต์เพื่อการเรียนรู้
ทีม ศพช.นครนายก
21 เมษายน 2557
การบริหารจัดการชุมชนและเครือข่าย
ดร.ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์
 
กิจกรรมเสริมคุณค่าผู้นำ
ทีม ศพช.นครนายก
 
22 เมษายน 2557
การพัฒนากระบวนทัศน์และภาวะผู้นำชุมชนยุคใหม่
ผอ.ชัยวัฒน์ แสงศรี และทีมงาน
 
 
ชี้แจงการศึกษาดูงาน
ทีม ศพช.นครนายก
   
23-24 เมษายน 2557
ศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ
ทีม ศพช.นครนายก
 
 
ศึกษาดูงานชุมชนบริหารจัดการดีเด่น
ทีม ศพช.นครนายก
 
 
นำเสนอแลกเปลี่ยนการศึกษาดูงาน
ทีม ศพช.นครนายก
 
25-26 เมษายน 2557
ศิลปะการสื่อสารของผู้นำสู่ความเป็นเลิศ
ผอ.ทรงพล วิชัยขัทคะ
และทีมงาน
 
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ
ทีม ศพช.นครนายก
27 เมษายน 2557
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ฯ
อ.ปัญญา ปุลิเวคินทร์
 
สัญญาเพื่อนร่วมอุดมการณ์
ผอ.สายพิรุณ น้อยศิริ
 
กิจกรรมเสริมคุณค่าผู้นำ
ทีม ศพช.นครนายก
28 เมษายน 2557
สรุปภาพรวมโครงการ
ทีม ศพช.นครนายก
 
แนวทางการดำเนินงาน
ของผู้นำในสถานการณ์ปัจจุบัน
ทีม ศพช.นครนายก
 
บรรยายพิเศษโดยผู้บริหารกรมฯ
ผู้บริหารกรม
 
พิธีปิด / มอบประกาศนียบัตร / อำลา
ทีม ศพช.นครนายก
 
 
 
 
 
 
เรามีหลักสูตรพัฒนาบุคลากรหลายหลักสูตร โดยเฉพาะผู้นำชุมชน มีหลักสูตรหลักภายใต้กรอบแนวคิด
"พัฒนาผู้นำชุมชนอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และทั่วถึง" จำนวน ๔ หลักสูตร คือ
 
1.หลักสูตรผู้นำการพัฒนา (Development Leader)
ระยะเวลา 3 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบริหารจัดการชุมชน ผลลัพธ์ที่ได้ ก่อให้เกิดพลังเครือข่ายผู้นำชุมชนที่จะไปขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ อย่างเป็นรูปธรรม
  2.หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน (Smart Leader)
ระยะเวลา 11 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการชุมชน และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งให้ผู้นำชุมชนมีภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม และเป็นแกนหลัก ในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ในที่สุด
     
3.หลักสูตรผู้นำนวัตกรรม (Innovative Leader)
ระยะเวลา 10 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกฝนทักษะการคิดเชิงระบบ การสังเคราะห์ข้อมูล เชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลในชุมชน นำข้อมูลมาสร้างนวัตกรรม การพัฒนา และสร้างเครือข่าย
  4.หลักสูตรผู้นำขั้นก้าวหน้า (Strategic Leader)
ระยะเวลา 15 วัน

มีวัตถุประสงค์ จะให้ผู้นำชุมชนสามารถกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชุมชน และสามารถกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ อย่างยั่งยืน
 
 
 
 
 
     
     
Untitled Document

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 บ้านสวนหงษ์ ตำบลสาริกา อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครนายก 26000 โทรศัพท์ 037-328064 โทรสาร 037-328064 [แผนที่]   [การเดินทาง]
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
พัฒนาระบบโดย นายวสันต์ มาชัยภูมิ Copyright 2013 by cddnakhonnayok.com