ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก :: Community Development Learning Center - Nakhonnayok สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 
 
Find us on Social Media
หน้าหลัก   เกี่ยวกับเรา ภาพกิจกรรม /VDO บริการหลักสูตร อาคารสถานที่ คลังความรู้ KM คลังข้อมูล ติดต่อเรา
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก :: Community Development Learning Center - Nakhonnayok สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
     
21 กรกฎาคม 2557
22 กรกฎาคม 2557
23 กรกฎาคม 2557

 

วันที่อบรม วิชา วิทยากร รูปภาพ
21 กรกฎาคม 2557
รายงานตัว - สานสัมพันธ์พี่น้องผู้นำชุมชน
ทีม ศพช.นครนายก
เรียนรู้สู่ประชมคมอาเซียน
อ.วิสุทธิ์ วงศ์สว่าง
กิจกรรมเสริมคุณค่าผู้นำ
ทีม ศพช.นครนายก
22 กรกฎาคม 2557
ทบทวนกิจกรรมการเรียนรู้
ทีม ศพช.นครนายก
 
"ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ใน 3 เสาหลัก : ผลกระทบต่อสังคมไทย"
คณะอาจารย์ ม.รังสิต
 
การปรับตัวของผู้นำชุมชนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
คณะอาจารย์ ม.รังสิต
 
กิจกรรมเสริมคุณค่าผู้นำชุมชน
ทีม ศพช.นครนายก
23 กรกฎาคม 2557
ทบทวนกิจกรรมการเรียนรู้
ทีม ศพช.นครนายก
 
การเตรียมความพร้อมของผู้นำชุมชน
เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
อ.เศรษฐวิชญ์ พิสิฐพุฒินันท์
 
สรุปผลการเรียนรู้ คำมั่นของผู้นำชุมชน
ทีม ศพช.นครนายก
 
พิธีปิด
ทีม ศพช.นครนายก
 
 
 
 
 
 
เรามีหลักสูตรพัฒนาบุคลากรหลายหลักสูตร โดยเฉพาะผู้นำชุมชน มีหลักสูตรหลักภายใต้กรอบแนวคิด
"พัฒนาผู้นำชุมชนอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และทั่วถึง" จำนวน ๔ หลักสูตร คือ
 
1.หลักสูตรผู้นำการพัฒนา (Development Leader)
ระยะเวลา 3 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบริหารจัดการชุมชน ผลลัพธ์ที่ได้ ก่อให้เกิดพลังเครือข่ายผู้นำชุมชนที่จะไปขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ อย่างเป็นรูปธรรม
  2.หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน (Smart Leader)
ระยะเวลา 11 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการชุมชน และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งให้ผู้นำชุมชนมีภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม และเป็นแกนหลัก ในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ในที่สุด
     
3.หลักสูตรผู้นำนวัตกรรม (Innovative Leader)
ระยะเวลา 10 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกฝนทักษะการคิดเชิงระบบ การสังเคราะห์ข้อมูล เชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลในชุมชน นำข้อมูลมาสร้างนวัตกรรม การพัฒนา และสร้างเครือข่าย
  4.หลักสูตรผู้นำขั้นก้าวหน้า (Strategic Leader)
ระยะเวลา 15 วัน

มีวัตถุประสงค์ จะให้ผู้นำชุมชนสามารถกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชุมชน และสามารถกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ อย่างยั่งยืน
 
 
 
 
 
     
     
Untitled Document

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 บ้านสวนหงษ์ ตำบลสาริกา อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครนายก 26000 โทรศัพท์ 037-328064 โทรสาร 037-328064 [แผนที่]   [การเดินทาง]
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
พัฒนาระบบโดย นายวสันต์ มาชัยภูมิ Copyright 2013 by cddnakhonnayok.com