ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก :: Community Development Learning Center - Nakhonnayok สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 
 
Find us on Social Media
หน้าหลัก   เกี่ยวกับเรา ภาพกิจกรรม /VDO บริการหลักสูตร อาคารสถานที่ คลังความรู้ KM คลังข้อมูล ติดต่อเรา
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก :: Community Development Learning Center - Nakhonnayok สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
     
วีดีโอรวบรวมกิจกรรม/การบรรยาย    
   
   

[ดูวีดีโอ เพิ่มเติม]

 
19 กุมภาพันธ์ 2557
20 กุมภาพันธ์ 2557
21 กุมภาพันธ์ 2557
22 กุมภาพันธ์ 2557
23 กุมภาพันธ์ 2557
24 กุมภาพันธ์ 2557
25 กุมภาพันธ์ 2557
26 กุมภาพันธ์ 2557
27 กุมภาพันธ์ 2557
28 กุมภาพันธ์ 2557

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย
   
   
วันที่อบรม วิชา วิทยากร วีดีโอ เอกสาร
19 กุมภาพันธ์ 2557
นวัตกรรมการเรียนรู้ : คน ชุมชน และการพัฒนา
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร
 
ปฐมนิเทศ
ผอ.ชัยวัฒน์ แสงศรี
ปรับฐานการเรียนรู้
อ.วิสุทธิ์ วงศ์สว่าง
กิจกรรมเสริมคุณค่า
ผอ.ชัยวัฒน์ แสงศรี
 
20 กุมภาพันธ์ 2557
กิจกรรมเสริมคุณค่า
ทีม กว.
 
ผู้นำบุกเบิก
นายบรรจง แซ่อึ้ง
 
ชีวิตผู้นำและจุดเปลี่ยน
ผอ.ชัยวัฒน์ แสงศรี
ชวนคิด ชวนคุย
อ.ศิววิทย์ อาชว์ปัณฑ์ธร
21-22 กุมภาพันธ์ 2557
กิจกรรมเสริมคุณค่า
ทีม กว.
 
เทคนิคและเครื่องมือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
อ.ทรงพล วิชัยขัทคะ
23-24 กุมภาพันธ์ 2557
การศึกษาดูงาน
 
25 กุมภาพันธ์ 2557
แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก
ผอ.สายพิรุณ น้อยศิริ
การมองเห็นองค์รวมและค้นหาจุดเปลี่ยนของชุมชน
ผอ.สายพิรุณ น้อยศิริ
ภาวะผู้นำ
ผอ.สายพิรุณ น้อยศิริ
26 กุมภาพันธ์ 2557
การสร้างนวัตกรรมการพัฒนา : งานใหม่ที่ท้าทาย
ผอ.สายพิรุณ น้อยศิริ
27 กุมภาพันธ์ 2557
การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน
อ.อรวีย์ แสงทอง
การจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
อ.เศรษฐวิชญ์ พิสิฐพุฒินันท์
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
 
28 กุมภาพันธ์ 2557
วีดีทัศน์สรุปกิจกรรมโครงการ
 
พิธีปิดการอบรม
 
 
 
 
เรามีหลักสูตรพัฒนาบุคลากรหลายหลักสูตร โดยเฉพาะผู้นำชุมชน มีหลักสูตรหลักภายใต้กรอบแนวคิด
"พัฒนาผู้นำชุมชนอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และทั่วถึง" จำนวน ๔ หลักสูตร คือ
 
1.หลักสูตรผู้นำการพัฒนา (Development Leader)
ระยะเวลา 3 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบริหารจัดการชุมชน ผลลัพธ์ที่ได้ ก่อให้เกิดพลังเครือข่ายผู้นำชุมชนที่จะไปขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ อย่างเป็นรูปธรรม
  2.หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน (Smart Leader)
ระยะเวลา 11 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการชุมชน และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งให้ผู้นำชุมชนมีภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม และเป็นแกนหลัก ในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ในที่สุด
     
3.หลักสูตรผู้นำนวัตกรรม (Innovative Leader)
ระยะเวลา 10 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกฝนทักษะการคิดเชิงระบบ การสังเคราะห์ข้อมูล เชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลในชุมชน นำข้อมูลมาสร้างนวัตกรรม การพัฒนา และสร้างเครือข่าย
  4.หลักสูตรผู้นำขั้นก้าวหน้า (Strategic Leader)
ระยะเวลา 15 วัน

มีวัตถุประสงค์ จะให้ผู้นำชุมชนสามารถกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชุมชน และสามารถกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ อย่างยั่งยืน
 
 
 
 
 
     
     
Untitled Document

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 บ้านสวนหงษ์ ตำบลสาริกา อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครนายก 26000 โทรศัพท์ 037-328064 โทรสาร 037-328064 [แผนที่]   [การเดินทาง]
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
พัฒนาระบบโดย นายวสันต์ มาชัยภูมิ Copyright 2013 by cddnakhonnayok.com