ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก :: Community Development Learning Center - Nakhonnayok สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 
 
Find us on Social Media
หน้าหลัก   เกี่ยวกับเรา ภาพกิจกรรม /VDO บริการหลักสูตร อาคารสถานที่ คลังความรู้ KM คลังข้อมูล ติดต่อเรา
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก :: Community Development Learning Center - Nakhonnayok สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
     
วีดีโอรวบรวมกิจกรรม/การบรรยาย    
   
   

[ดูวีดีโอ เพิ่มเติม]

 
5 กุมภาพันธ์ 2557
6 กุมภาพันธ์ 2557
7 กุมภาพันธ์ 2557
8 กุมภาพันธ์ 2557
9 กุมภาพันธ์ 2557
10 กุมภาพันธ์ 2557
11 กุมภาพันธ์ 2557
12 กุมภาพันธ์ 2557
13 กุมภาพันธ์ 2557
14 กุมภาพันธ์ 2557

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย
   
วันที่อบรม วิชา วิทยากร วีดีโอ เอกสาร
5 กุมภาพันธ์ 2557
ปฐมนิเทศ
ผอ.ชัยวัฒน์ แสงศรี
นวัตกรรมการเรียนรู้ : คน ชุมชน และการพัฒนา
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร
กิจกรรมเสริมคุณค่า
ผอ.ชัยวัฒน์ แสงศรี
6 กุมภาพันธ์ 2557
ผู้นำบุกเบิก
นายบรรจง แซ่อึ้ง
 
ชีวิตผู้นำและจุดเปลี่ยน
ทีมวิทยากร
ชวนคิด ชวนคุย
อ.ศิววิทย์ อาชว์ปัณฑ์ธร
7 - 8 กุมภาพันธ์ 2557
เทคนิคและเครื่องมือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
อ.ทรงพล วิชัยขัทคะ
9-10 กุมภาพันธ์ 2557
การศึกษาดูงาน
 
11 กุมภาพันธ์ 2557
แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก
รศ.ปาริชาติ วลัยเสถียร
การมองเห็นองค์รวมและค้นหาจุดเปลี่ยนของชุมชน
รศ.ปาริชาติ วลัยเสถียร
12 กุมภาพันธ์ 2557
การสร้างนวัตกรรมการพัฒนา : งานใหม่ที่ท้าทาย
ผอ.สายพิรุณ น้อยศิริ
13 กุมภาพันธ์ 255
การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน
อ.อรวีย์ แสงทอง
การจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
อ.เศรษฐวิชญ์ พิสิฐพุฒินันท์
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
14 กุมภาพันธ์ 2557
วีดีทัศน์สรุปกิจกรรมโครงการ
 
พิธีปิดการอบรม
 
 
 
 
 
 
เรามีหลักสูตรพัฒนาบุคลากรหลายหลักสูตร โดยเฉพาะผู้นำชุมชน มีหลักสูตรหลักภายใต้กรอบแนวคิด
"พัฒนาผู้นำชุมชนอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และทั่วถึง" จำนวน ๔ หลักสูตร คือ
 
1.หลักสูตรผู้นำการพัฒนา (Development Leader)
ระยะเวลา 3 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบริหารจัดการชุมชน ผลลัพธ์ที่ได้ ก่อให้เกิดพลังเครือข่ายผู้นำชุมชนที่จะไปขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ อย่างเป็นรูปธรรม
  2.หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน (Smart Leader)
ระยะเวลา 11 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการชุมชน และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งให้ผู้นำชุมชนมีภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม และเป็นแกนหลัก ในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ในที่สุด
     
3.หลักสูตรผู้นำนวัตกรรม (Innovative Leader)
ระยะเวลา 10 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกฝนทักษะการคิดเชิงระบบ การสังเคราะห์ข้อมูล เชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลในชุมชน นำข้อมูลมาสร้างนวัตกรรม การพัฒนา และสร้างเครือข่าย
  4.หลักสูตรผู้นำขั้นก้าวหน้า (Strategic Leader)
ระยะเวลา 15 วัน

มีวัตถุประสงค์ จะให้ผู้นำชุมชนสามารถกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชุมชน และสามารถกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ อย่างยั่งยืน
 
 
 
 
 
     
     
Untitled Document

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 บ้านสวนหงษ์ ตำบลสาริกา อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครนายก 26000 โทรศัพท์ 037-328064 โทรสาร 037-328064 [แผนที่]   [การเดินทาง]
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
พัฒนาระบบโดย นายวสันต์ มาชัยภูมิ Copyright 2013 by cddnakhonnayok.com