ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก :: Community Development Learning Center - Nakhonnayok สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 
 
Find us on Social Media
หน้าหลัก   เกี่ยวกับเรา ภาพกิจกรรม /VDO บริการหลักสูตร อาคารสถานที่ คลังความรู้ KM คลังข้อมูล ติดต่อเรา
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก :: Community Development Learning Center - Nakhonnayok สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 

[ดูวีดีโอ เพิ่มเติม]

 
28 กรกฎาคม 2557
29 กรกฎาคม 2557
30 กรกฎาคม 2557
31 กรกฎาคม 2557
 

 

วันที่อบรม วิชา วิทยากร วีดีโอ เอกสาร
ครูพิสันติ์สอนศิษย์ "การเป็นนักฝึกอบรมมืออาชีพ"
รองฯ พิสันติ์ ประทานชวโน
 
       
28 กรกฎาคม 2557
ลงทะเบียน / ชี้แจงโครงการ
ทีมวิทยากร สพช
   
พิธีเปิด
ทีมวิทยากร สพช
   
ท่านคือนักทรัพยากรบุคคล : ครูผู้สร้างคน
รองฯ พิสันติ์ ประทานชวโน
เทคนิคการออกแบบกิจกรรมการฝึกอบรม
พรกนก เล็กยิ้ม
ทัศนคติและบุคลิกภาพที่ดีนักทรัพยากรบุคคล
ทีมวิทยากร สพช
29 กรกฎาคม 2557
ทบทวนเนื้อหาวิชาที่ผ่านมา
ทีมวิทยากร สพช
   
 
เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ
(Acting Therapy) -- เช้า --
อ.เอกรง , อ.ธีระภรณ์
 
 
เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ
(Acting Therapy) -- บ่าย --
อ.เอกรง , อ.ธีระภรณ์
 
 
การเสริมบุคลิกภาพสำหรับวิทยากรฝึกอบรม
อ.เอกรง , อ.ธีระภรณ์
 
30 กรกฎาคม 2557
ทบทวนเนื้อหาวิชาที่ผ่านมา
ทีมวิทยากร สพช
   
เทคนิคการสื่อสารอย่างมืออาชีพ
ทีมวิทยากรภายนอก
เทคนิคการสร้างบรรยากาศในห้องฝึกอบรม
ทีมวิทยากรภายนอก
การใช้เครื่องมือ IT นำเสนอที่น่าสนใจ
ทีมวิทยากร สพช
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
31 กรกฎาคม 2557
ทบทวนเนื้อหาวิชาที่ผ่านมา
ทีมวิทยากร สพช
   
 
ความท้าทายงานของ นทบ.ในสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
ทีมวิทยากร สพช
 
เส้นทางการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของ นทบ.
ทีมวิทยากร สพช
 
พิธีปิด / มอบประกาศ
ทีมวิทยากร สพช.
 
 
 
 
 
 
เรามีหลักสูตรพัฒนาบุคลากรหลายหลักสูตร โดยเฉพาะผู้นำชุมชน มีหลักสูตรหลักภายใต้กรอบแนวคิด
"พัฒนาผู้นำชุมชนอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และทั่วถึง" จำนวน ๔ หลักสูตร คือ
 
1.หลักสูตรผู้นำการพัฒนา (Development Leader)
ระยะเวลา 3 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบริหารจัดการชุมชน ผลลัพธ์ที่ได้ ก่อให้เกิดพลังเครือข่ายผู้นำชุมชนที่จะไปขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ อย่างเป็นรูปธรรม
  2.หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน (Smart Leader)
ระยะเวลา 11 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการชุมชน และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งให้ผู้นำชุมชนมีภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม และเป็นแกนหลัก ในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ในที่สุด
     
3.หลักสูตรผู้นำนวัตกรรม (Innovative Leader)
ระยะเวลา 10 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกฝนทักษะการคิดเชิงระบบ การสังเคราะห์ข้อมูล เชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลในชุมชน นำข้อมูลมาสร้างนวัตกรรม การพัฒนา และสร้างเครือข่าย
  4.หลักสูตรผู้นำขั้นก้าวหน้า (Strategic Leader)
ระยะเวลา 15 วัน

มีวัตถุประสงค์ จะให้ผู้นำชุมชนสามารถกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชุมชน และสามารถกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ อย่างยั่งยืน
 
 
 
 
 
     
     
Untitled Document

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 บ้านสวนหงษ์ ตำบลสาริกา อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครนายก 26000 โทรศัพท์ 037-328064 โทรสาร 037-328064 [แผนที่]   [การเดินทาง]
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
พัฒนาระบบโดย นายวสันต์ มาชัยภูมิ Copyright 2013 by cddnakhonnayok.com