ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก :: Community Development Learning Center - Nakhonnayok สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 
 
Find us on Social Media
หน้าหลัก   เกี่ยวกับเรา ภาพกิจกรรม /VDO บริการหลักสูตร อาคารสถานที่ คลังความรู้ KM คลังข้อมูล ติดต่อเรา
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก :: Community Development Learning Center - Nakhonnayok สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
     
วีดีโอรวบรวมกิจกรรม/การบรรยาย    
   
   

[ดูวีดีโอ เพิ่มเติม]

 
25 มิถุนายน 2557
26 มิถุนายน 2557
27 มิถุนายน 2557
 

 

 
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย
   
วันที่อบรม วิชา วิทยากร วีดีโอ เอกสาร
25 มิถุนายน 2557
       
07.00 - 08.30 น.
ลงทะเบียน
ทีมวิทยากร ศนย.
09.00 - 10.00 น.
ปฐมนิเทศ , ปรับฐานการเรียนรู้
ทีมวิทยากร ศนย.
10.00 - 12.00 น.
โลกเปลี่ยนแปลง : แนวโน้มและผลกระทบ
อ.วันเพ็ญ เขมะกนก
13.00 -16.30 น.
การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ผลกระทบความท้าทาย
รูปแบบและวิธีการดำเนินงานพัฒนาชุมชน
ผอ.ชัยวัฒน์ แสงศรี
19.00 - 21.00 น.
Movies Time
ทีมวิทยากร ศนย.
26 มิถุนายน 2557
   
08.30 - 09.00 น.
ค้นหาผลึกความรู้
ทีมวิทยากร ศนย.
09.00 - 10.00 น.
รูปแบบและวิธีการทำงานพัฒนาชุมชน
ผอ.ชัยวัฒน์ แสงศรี
10.00 -12.00 น.
รูปแบบการสื่อสารด้วยระบบไอที
นายวสันต์ มาชัยภูมิ
13.00 -16.30 น.
รูปแบบการสื่อสารด้วยระบบไอที (ฝึกปฏิบัติ)
"อย่าลืม! โน๊ตบุ๊ค+สมาร์ทโฟน+ปลั๊กไฟ มาด้วยนะครับ"
นายวสันต์ มาชัยภูมิ
19.00 - 21.00 น.
ตลาดนัดเครื่องมือ
ทีมวิทยากร ศนย.
27 มิถุนายน 2557
   
08.30 - 09.00 น.
ค้นหาผลึกความรู้
ทีมวิทยากร ศนย.
09.00 - 10.00 น.
เครือข่าย : เครื่องมือการทำงานในบริบทที่เปลี่ยนแปลง
วิทยากรรับเชิญ
10.00 -12.00 น.
สรุปผลการเรียนรู้
ผอ.ชัยวัฒน์ แสงศรี
13.00 -16.30 น.
- บรรยายพิเศษ , - พิธีการปิดอบรม
---
 
 
 
 
เรามีหลักสูตรพัฒนาบุคลากรหลายหลักสูตร โดยเฉพาะผู้นำชุมชน มีหลักสูตรหลักภายใต้กรอบแนวคิด
"พัฒนาผู้นำชุมชนอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และทั่วถึง" จำนวน ๔ หลักสูตร คือ
 
1.หลักสูตรผู้นำการพัฒนา (Development Leader)
ระยะเวลา 3 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบริหารจัดการชุมชน ผลลัพธ์ที่ได้ ก่อให้เกิดพลังเครือข่ายผู้นำชุมชนที่จะไปขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ อย่างเป็นรูปธรรม
  2.หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน (Smart Leader)
ระยะเวลา 11 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการชุมชน และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งให้ผู้นำชุมชนมีภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม และเป็นแกนหลัก ในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ในที่สุด
     
3.หลักสูตรผู้นำนวัตกรรม (Innovative Leader)
ระยะเวลา 10 วัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกฝนทักษะการคิดเชิงระบบ การสังเคราะห์ข้อมูล เชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลในชุมชน นำข้อมูลมาสร้างนวัตกรรม การพัฒนา และสร้างเครือข่าย
  4.หลักสูตรผู้นำขั้นก้าวหน้า (Strategic Leader)
ระยะเวลา 15 วัน

มีวัตถุประสงค์ จะให้ผู้นำชุมชนสามารถกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชุมชน และสามารถกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ อย่างยั่งยืน
 
 
 
 
 
     
     
Untitled Document

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 บ้านสวนหงษ์ ตำบลสาริกา อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครนายก 26000 โทรศัพท์ 037-328064 โทรสาร 037-328064 [แผนที่]   [การเดินทาง]
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
พัฒนาระบบโดย นายวสันต์ มาชัยภูมิ Copyright 2013 by cddnakhonnayok.com